Gå til indhold
PROBLEMOMRÅDE 4

Beskatning af pensioner m.m. ved arbejde i et andet nordisk land

Den skattemæssige behandling af pensioner og udbetalinger i henhold til sociallovgivningen er blandt de barrierer, der nævnes oftest i de analyserede rapporter. Den nuværende praksis betyder fx, at borgere, der opsparer pension i et andet nordisk land, risikerer at betale en højere skat end kolleger, der bor og opsparer pension i det samme land. Dette kan medføre en forhøjet administration for mange medarbejdere, der arbejder på tværs af en landegrænse, idet de selv skal afregne evt. afkastskat på deres pensionsordning i bopælslandet.
Det anbefales at løse barrieren med en aftale om gensidig anerkendelse af alle pensionsordninger oprettet i et nordisk land, og at løbende afkast og udbetalinger udelukkende beskattes i det land, hvor pensionen er oprettet. Ligeledes skal udbetalinger i henhold til sociallovgivningen alene beskattes i udbetalingslandet. Kort sagt anbefales det at vende tilbage til den ordning, der var gældende inden 2009. 

Barrieren for mobilitet

De enkelte lande i Norden har forskellige regler og praksisser for beskatning af pensioner og udbetalinger i henhold til sociallovgivningen. Det betyder fx at nordiske borgere, der opsparer pension i et andet nordisk land, risikerer at betale mere i skat end andre med lignende pensionsordninger. Barriererne kan opstå i flere sammenhænge – særligt i forbindelse med:
  • Pensionsudbetalinger
  • Pensionsbidrag
  • Afkastskat på pensionsordninger
  • Udbetalinger i henhold til sociallovgivningen
Ovenstående hovedudfordringer uddybes nedenfor. Det bør dog nævnes, at der også kan opstå mindre barrierer i forbindelse med AM-bidrag i Danmark. Læs mere om den problematik i noteapparatet
Med virkning fra indkomståret 2008 skiftede arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) på 8 % karakter fra at have været et medarbejderbidrag til social sikring til at blive en indkomstskat på linje med andre indkomstskatter. Ved indbetaling til en dansk pensionsordning trækker pensionsselskabet 8 % AM-bidrag på indbetalingen. Pensionsudbetalingen er som følge deraf fritaget fra AM-bidrag. Så langt så godt så længe man er bosat i Danmark.
Hvis man derimod er bosat i et andet nordisk land, vil man få nedslag (credit) for den skat, som betales i Danmark på udbetalingstidspunktet. Da AM-bidraget betales ved indbetaling og ikke udbetaling, er AM-bidraget ikke inkluderet i nedslaget (credit) på udbetalingstidspunktet. Det kan således medføre en højere skat svarende til AM-bidraget over tid for medarbejdere, der arbejder på tværs af Norden sammenlignet med danske bosiddende pensionister.
.

Pensionsudbetalinger

Fokus i tidligere barriererapporter er i første omgang på udbetaling af pension – dvs. når en person, der har arbejdet i et andet nordisk land, modtager en pension, der samlet set bliver højere beskattet, end hvis pensionen udelukkende var blevet beskattet i kildelandet (det land pensionen udbetales fra), idet der kommer en yderligere skat på udbetalingen i personens bopælsland.
Ofte leder problematikken til en asymmetri, idet fradragsretten (bortseelsesret) på indbetalingen er lavere end skatten på udbetalingstidspunktet.
Hvis en medarbejder bosat i Danmark har en svensk arbejdsgiver, som indbetaler til en svensk ITP tjänstepensionsförsäkring, vil indbetalingen være fritaget for skat på indbetalingstidspunktet. Den skattemæssige værdi af skattefritagelsen svarer til SINK skatten, dvs. 25 %, hvorimod skattesatsen på udbetalingstidspunktet er mindst ca. 44 %. Det er de færreste, der frivilligt ville vælge en pensionsopsparing på de præmisser. Grundtanken er, at der skal være et incitament til at spare op til pension sammenlignet med at få det hele som lønindkomst.
Ovenstående var ikke et problem forud for ændringen af lempelsesmetoden for pension mv. i artikel 18 i den nordiske skatteaftale. Læs mere om protokolændringen og baggrunden herfor nedenfor.         

Protokolændring den 4 april. 2008 mv. artikel 18 i den nordiske skatteaftale

Ifølge en protokolændring den 4. april 2008 skiftede lempelsesprincippet for pension mv. i artikel 18 i den nordiske skatteaftale fra exemption- til credit-lempelse. Det betyder, at forud for ændringen var det kun det land, hvorfra pensionen blev udbetalt, der kunne beskatte pensionsudbetalingen (exemption-lempelse). I henhold til ændringen kan bopælslandet også beskatte en person af pension fra et andet nordisk land, dog således, at bopælslandets skat af pensionen skal nedsættes med det andet lands skat af pensionsudbetalingen.
Ændringen skete på dansk initiativ, og af bemærkningerne til lovforslaget begrundes ændringen med, at den daværende bestemmelse gav ”mulighed for uhensigtsmæssige virkninger, hvis det andet land nok beskatter pension, men med en lav skattesats”.
Sandsynligvis var det den svenske SINK skat på 25 % på pensionsudbetalinger fra Sverige som den danske lovgiver havde in mente med ”mulighed for uhensigtsmæssige virkninger”.
I denne sammenhæng ses der bort fra de uhensigtsmæssige virkninger for den enkelte grænsearbejder, hvor fradraget/bortseelsesretten på pensionsindbetalingstidspunktet havde en skattemæssig værdi på 25 % (Svensk SINK-skat), hvorimod den samlede skat på udbetalingstidspunktet kan være helt op til 50 %.
Det indebærer fx, at sygehuspersonale, der er bosat i Danmark, pendler til arbejde i Sverige og er omfattet af pensionsordning i lighed med en indgået kollektiv aftale, bliver udsat for den ovenfor nævnte asymmetri med en lav fradragsret (bortseelsesret) på indbetalingstidspunktet i kombination med en potentielt væsentlig højere beskatning på udbetalingstidspunktet.

Pensionsbidrag

Det er dog ikke kun beskatning af pensionsudbetalingerne, der er problematiske i en nordisk kontekst, men også indbetalingerne til en pensionsordning.
En pensionsordning, der er skattefritaget/fradragsberettiget ved indbetaling efter lovgivningen i arbejdslandet, kan blive skattepligtig som lønindkomst på indbetalingstidspunktet i medarbejderens bopælsland. Det indebærer, at pensionen over tid, de facto, bliver dobbeltbeskattet – i bopælslandet på indbetalingstidspunktet og igen i det tidligere arbejdsland i forbindelse ved pensionsudbetalingen.

Eksempel

En medarbejder bor i Sverige og arbejder 45 % af arbejdstiden i Danmark for sin danske arbejdsgiver. De resterende 55 % udføres fra hjemmekontoret i Sverige. Medarbejderen har via sin arbejdsgiver en dansk pensionsordning (i regneeksemplet en såkaldt rateopsparing i pensionsøjemed).
Af Skatteverkets ställningstagande af 2011-07-07 fremgår det, at:
”Arbetsgivarens inbetalning på arbetstagarens opsparelskonto är enligt svensk rätt att jämställa med en löneutbetalning”.  
Skatteverkets vurdering får den konsekvens, at 55 % af pensionsindbetalingen beskattes som lønindkomst i Sverige.
Når pensionsopsparingen til sin tid udbetales, beskattes udbetalingen i sin helhed i Danmark.
Resultatet af den nuværende bestemmelse i artikel 18 i den nordiske skatteaftale er altså – som eksemplet ovenfor viser – at grænsependlere kan blive dobbeltbeskattede over tid. 
Selv om der i eksemplet i stedet tegnes en svensk pensionsförsäkring for den svenske medarbejder, ville det medføre en dobbeltbeskatning over tid med omvendte fortegn, idet Danmark ikke skattemæssigt anerkender svenske pensionsordninger som fradragsberettigede (bortseelsesret). I dette tilfælde ville 45 % af pensionsindbetalingen blive beskattet i Danmark på indbetalingstidspunktet, hvorefter pensionsudbetalingen til sin tid vil blive beskattet i Sverige på udbetalingstidspunktet. En tilsvarende problemstilling kan også gøre sig gældende i situationer, hvor en borger bor i Finland eller Norge og har pensionsopsparing i et andet nordisk land, eller situationer, hvor borgeren har sin pensionsopsparing i Finland eller Norge, men bor et andet nordisk land.

Afkastskat på pensionsordninger

Sverige og Danmark har afkastskat på pensionsordninger, som typisk bliver afregnet via pensionsselskabet. I Norge og Finland er der som udgangspunkt ikke løbende afkastskat på pensionsordninger.
Et problem kan i den forbindelse opstå, når man bor i Sverige og dagpendler til arbejdet i Danmark (som begrænset skattepligtig til Danmark). Her er man ikke skattepligtig til Danmark af afkastet på den danske pensionsordning. Til gengæld skal der betales skat af afkastet af den danske pensionsordning i Sverige.
Samlet set medfører dette ikke en højere skat. Til gengæld er det administrativt mere besværligt for en grænsependler, da det ikke administreres af det danske pensionsselskab. Medarbejderen skal i stedet selvangive afkastet på sin svenske selvangivelse.
Dette medfører samtidig en likviditetsbelastning, da skatten ikke bliver afregnet af pensionsopsparingen, som det gør nationalt i Danmark og Sverige, men skal finansieres af grænsependlere med frie midler.

Udbetalinger i henhold til sociallovgivningen

Når en borger får udbetalinger i henhold til sociallovgivningen – fx sygedagpenge – er beløbsstørrelsen typisk tilpasset udbetalingslandets skattemæssige bestemmelser.
Udfordringen for denne gruppe opstår, når borgeren fx får en udbetaling fra sit arbejdsland i forbindelse med sygdom eller lignende.
Mens lønindkomsten som udgangspunkt kun beskattes i arbejdsgiverlandet, beskattes udbetalinger i henhold til sociallovgivningen også i bopælslandet, hvor de lempes efter credit-metoden. Dermed betales en højere skat, hvis bopælslandet har en højere skat end udbetaler-­landet.

Eksempel beregnet via Skatteberegner på Øresunddirekts hjemmeside

Gunnar bor i Danmark og arbejder normalt i Sverige og er fuldtidssygemeldt. Han betaler skat af sit arbejde i Sverige og er socialt forsikret der. Af den svenske sjukpenningen på 26.000 SEK per måned betaler han skat både i Sverige og i Danmark. Den svenske SINK-skat på 20 % (siden steget til 25 %) fratrækkes den danske skat på 44 %. Da den danske skat er højere end den svenske, er det nettobeløb, han modtager om måneden, 5.300 SEK lavere, end hvis sygedagpengene kun var blevet beskattet i Sverige.

Barrierens omfang

Ovenstående udgør et stort problem for rigtig mange borgere, der arbejder i et andet nordisk land, da udfordringerne kan have store konsekvenser for den enkeltes privatøkonomi. Det gælder især for grupper, som primært lever af offentlig pension, sygedagpenge og lignende.
Særligt er mange kommet i klemme, siden man i 2009 ændrede lempelsesmetoden for pension mv. i artikel 18 i den nordiske skatteaftale.
 

Løsning

Den nationale lovgivning om pensioner er omfattende og ofte forholdsvis kompleks. Det gør det svært at navigere for nordiske borgere. Det anbefales i den forbindelse at beslutte en simpel løsning på et komplekst problemområde for at sikre, at de medarbejdere, der arbejder i Norden, ikke skal komme i klemme. Konkret anbefales det, at:
  • Pensionsbidrag til pensioner oprettet i et andet nordisk land anerkendes gensidigt som fradragsberettigede.
  • Løbende afkast beskattes alene i henhold til lovgivningen i det land, hvor pensionsordningen er oprettet. 
  • Kildelandet beskatter pensionsudbetalingerne samtidig med, at bopælslandet fritager pensionsudbetalingen for beskatning (lempes med exemption-metoden). Dette selvom et andet nordisk land har givet fradrag. Da beskatning altid sker i kildelandet, er der ikke risiko for en ”dobbelt ikke-beskatning”.
  • Samme princip som ovenfor skal gælde udbetalinger efter sociallovgivningen. Det vil sige, at udbetalingerne kun bør beskattes i det land, der udbetaler ydelsen.

Fordelene for borgere/virksomheder

Fordelene for de nordiske borgere er, at man ikke længere skal risikere at betale en højere skat end kolleger, der bor og arbejder i samme land. Det vil betyde, at landenes forskellige lovgivninger ikke længere risikerer at fjerne incitamentet til at indbetale til pension fremfor at få udbetalt de givne midler som lønindkomst. Det vil samtidig gøre det lettere for borgere, der bor og arbejder i forskellige nordiske lande, at navigere i lovgivningen og få en sikkerhed for deres økonomiske situation.
At det land, hvor pensionsordninger er oprettet, får ret til afkastskat, vil indebære en højere beskatning på afkastet for borgere, der har danske ordninger og er bosatte uden for Danmark, da Danmark i dag ikke har hjemmel til at opkræve afkastskat af personer med bopæl i et andet nordisk land. På den anden side bliver beskatningen ens med personer bosat i Danmark.
Udover ovenstående fordele i relation til pensionsordninger vil løsningsforslaget også eliminere udfordringen med, at udbetalinger efter sociallovgivningen bliver højere beskattet i tilfælde, hvor skatteyderen bor i et andet nordisk land end udbetalingslandet.
Løsningsforslaget fjerner desuden ulempen med pensionsordninger oprettet i Danmark, hvor der på indbetalingstidspunktet bliver indeholdt en skat af AM-bidrag, der ikke bliver afregnet som skat på udbetalingstidspunktet i medarbejderens bopælsland.

Konsekvenser for de nordiske lande

I bemærkningen til lovforslaget til protokolændringen af 4. april 2008, der tilkom på dansk initiativ, fremgår det, at ændringen til at pension m.m. også kan beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, på sigt ville medføre en provenugevinst, som afhænger af antallet af personer, som bliver hjemmehørende i Danmark, eller begynder at modtage pensioner fra et andet nordisk land, og forskellen mellem beskatningen i Danmark og beskatningen i det andet nordiske land. Det skønnes dog, at provenugevinsten bliver beskeden. Går man jf. løsningsforslaget tilbage til en udelukkende kildelandsbeskatning ville det på samme måde indebære et beskedent provenutab.
Når det gælder den skitserede dobbeltbeskatning over tid, dvs. situationer, hvor en pensionsopsparing både beskattes på indbetalingstidspunktet og udbetalingstidspunktet, burde det ikke være relevant at diskutere skatteprovenu, da det næppe er hensigten at finansiere velfærdssystemerne med en dobbeltbeskatning af grænsependleres pensionsopsparinger.
Det kan heller ikke være skatteprovenu, der ligger bagved, at udbetalinger efter sociallovgivningen i et nordisk land skal beskattes hårdere, fordi man er bosat i et andet nordisk land.
Kort sagt har ændringen i 2009 medført en uhensigtsmæssig beskatning – til ulempe og mere administration for skatteydere og myndigheder.
En gensidig anerkendelse af pension m.m. og en ordning med udelukkende kildelandsbeskatning ville medføre en væsentlig administrativ lempelse for skattemyndighederne, da det ikke længere vil være nødvendigt at kvalificere den udenlandske ordning efter national lovgivning, vurdere om betingelser for undtagelse er opfyldt mv.