Gå til indhold
PROBLEMOMRÅDE 3

Beskatning af lønindkomst ved arbejde i et andet nordisk land

Lempelsesmetoden, der anvendes ved dobbeltbeskatning, når en nordisk borger tager arbejde i et andet nordisk land varierer. Samtidig gør det komplicerede regelsæt det svært at vurdere, hvor borgeren skal betale skat.
Barrieren kan løses med en forenkling af reglerne, så beskatning af lønindkomst med meget få undtagelser sker i arbejdsgiverlandet, og bopælslandet altid lemper med exemption-metoden.

Barrieren for mobilitet

Tager en nordisk borger arbejde i et andet nordisk land, beskattes lønindkomsten for arbejde udført i arbejdsgiverlandet som udgangspunkt i arbejdsgiverlandet. Løn for arbejde udført i bopælslandet eller i et tredjeland beskattes som udgangspunkt i bopælslandet. Der findes dog en lang række undtagelser, som blandt andet afhænger af, hvorvidt man er:
 • Privatansat
 • Kunstner eller sportsudøver
 • Offentligt ansat
Afhængig af hvilken gruppe man tilhører, kan man blive underlagt forskellige bilaterale aftaler om undtagelser fra hovedreglen. Samtidig er lempelsesmetoden afhængig af, hvilken gruppe man tilhører.
Nedenfor beskrives særskilte problematikker for henholdsvis privatansatte, kunstnere og sportsudøvere samt offentligt ansatte.
FAKTA

Det betyder lempelse

Lempelse sker, når en borger bliver skattepligtig i både arbejdsgiver- og bopælslandet. Her kan bopælslandet beskatte hele borgerens globale indkomst. Bopælslandet skal dog kompensere for den skat, der allerede er betalt af lønindkomsten i arbejdsgiverlandet.
Afhængig af den enkeltes situation varierer det, hvilken lempelsesmetode bopælslandet anvender.
For nogle lempes med den såkaldte exemption-metode. Her skal der ikke betales skat i bopælslandet af den lønindkomst, der er beskattet i arbejdslandet.
For andre lempes der efter den såkaldte credit-metode, hvor bopælslandet beskatter hele indkomsten, men giver et nedslag med det mindste af følgende to beløb: 1) Den betalte skat i arbejdslandet eller 2) den i bopælslandet beregnede skat af indkomsten i arbejdslandet. For den enkelte har credit-metoden altså negative økonomiske konsekvenser, hvis bopælslandet har en højere skattesats end arbejdsgiverlandet.

Privatansatte

Privatansatte beskattes efter artikel 15 om personlige tjenesteydelser i den nordiske skatteaftale. Her er hovedreglen på linje med OECD’s modeloverenskomst – det vil sige, at lønindkomsten for arbejde udført i arbejdsgiverlandet som udgangspunkt beskattes i arbejdsgiverlandet, mens løn for arbejde udført i bopælslandet eller i et tredjeland som udgangspunkt beskattes i bopælslandet.
Det betyder, at en person bosat i Norge, men ansat af en svensk arbejdsgiver i Sverige, som udgangspunkt betaler sin skat i Sverige. Hvis vedkommende delvist arbejder fra hjemmet i Norge, beskattes en tilsvarende del af lønindkomsten i Norge. Lønindkomst, der vedrører arbejde udført i tredjelande – fx i forbindelse med tjenesterejser – beskattes i bopælslandet Norge.   
Der er en række undtagelser til hovedreglen, herunder grænsegænger-regler mellem Norge og Sverige, Norge og Finland samt Finland og Sverige. Hertil kommer den tidligere grænsegænger-regel mellem Danmark og Sverige
Grænsegænger-reglen mellem Danmark og Sverige blev afskaffet med virkning fra 1. januar 1997. Visse personer omfattet af reglen kan dog fortsætte med at anvende den, så længe betingelserne opfyldes. Det gælder dog ikke for personer, der er hjemmehørende i Danmark.
. Fælles for alle disse grænsegænger-regler er, at der modsat hovedreglen i artikel 15 skal betales skat af al lønindkomsten i bopælslandet og ikke i arbejdslandet
For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at der er særlige bestemmelser for beskatning af lønindkomst for arbejde, som udføres om bord på et skib i international trafik eller ombord på et luftfartøj. Disse to kategorier bliver ikke behandlet nærmere i rapporten.
.
En anden væsentlig undtagelse er den dansk-svenske grænsegænger-aftale, Øresundsaftalen. I henhold til Øresundsaftalen skal lønindkomsten under visse betingelser beskattes i arbejdslandet, selvom det delvist er udført i bopælslandet eller et tredjeland. Aftalen indebærer, at hvis betingelserne er opfyldt, så beskattes hele lønindkomsten uanset, hvor arbejdet er udført i arbejdslandet
Læs mere om Øresundsaftalen på skat.dk/data.aspx?oid=2302137
.
Desværre er der i dag udfordringer forbundet med de forskellige bilaterale aftaler:
 • Grænsegænger-reglerne mellem Norge og Sverige, Norge og Finland og Finland og Sverige
  Beskatning af lønindkomst i bopælslandet i stedet for arbejdsgiverlandet kan have ulemper for nogle grupper. Ved grænsegænger-reglen fra Sverige til Norge gør dette sig gældende for jobpendlere, der er omfattet af norsk social sikring, hvilket indebærer, at der bliver trukket en trygde-afgift på 8 % af lønindkomsten i Norge. Jobpendleren får ikke et fradrag direkte i den svenske skat med trygde-afgiften, men i stedet et fradrag for trygde-afgiften i sin svenske selvangivelse med en lavere skatteværdi, hvilket indebærer at grænsegængere bliver skattemæssigt dårligere stillet end en anden svensk medarbejder, der også er bosat i Sverige, men ikke bosat i en kommune, hvor grænsegænger-reglen finder anvendelse.
Ifølge rapporter til Nordisk Ministerrådets sekretariat giver grænsegænger-aftalerne med bopælslandsbeskatning samtidig en del administration, der bliver opfattet som besværlig for den enkelte borger, som er omfattet af reglerne
”Sammanställning av gränshinder med anknytning till det nordiska dubbelbeskattningsavtalet”, NMRS, 18.august 2016.
.
I Øresundsinstituttets analyse ”Upplevda konsekvenser av det Nordiska skatteavtalet”, udarbejdet på opdrag fra Grensetjänsten Norge-Sverige, Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge og Øresunddirekt, er den gennemgående opfattelse blandt grænsependlere og arbejdsgivere, at undtagelsen med beskatning i bopælslandet leder til en dårligere og ikke mindst en mindre forudsigelig skattemæssig situation med uklare regler, hvor det er svært at få et korrekt svar. Reglerne medfører også en væsentligt forhøjet administration
Upplevda konsekvenser av det Nordiska skatteavtalet, Øresundsinstituttet, 2018
.
I Øresundsinstituttets analyse fra 30. november 2018 fremgår det vedr. grænse-gængerreglen mellem Norge og Sverige, at en del personer der bor i en grænsekommune i Sverige vælger jobs fra i en grænsekommune i Norge fordi de bliver omfattet af grænsereglen, der er både svær at forstå og ugunstig økonomisk.
Det bliver endvidere nævnt som eksempel, at personer der bor i en grænsekommune i Sverige og vil arbejde i en grænsekommune i Norge proforma skriver sig i en ”ikke grænsekommune” for ikke at blive omfattet af grænsegængerreglen.
 • Øresundsaftalen
  Før COVID-19 har Øresundsaftalen overordnet fungeret efter hensigten. Det vil sige, at den har sikret en nem administration og et forudsigeligt skattetryk for de fleste privatansatte. Pandemien medførte dog, at mange, der normalt arbejder på tværs af Øresund, ikke opfyldte kravene for beskatning udelukkende i arbejdsgiverlandet på grund af nedlukning, hjemsendelser og opfordring til hjemmearbejde. Det er nemlig et krav, at mindst halvdelen af arbejdstiden i en løbende tremåneders periode skal være udført i arbejdsgiverlandet.
Den kategori, der blev hårdest ramt, var medarbejdere bosat i Danmark, der normalt arbejdede og udelukkende betalte skat af deres lønindkomst i Sverige. Mange af disse medarbejdere har på grund af pandemien arbejdet hjemmefra i Danmark og skal derfor betale skat af deres lønindkomst i Danmark i stedet for i Sverige. Det blev skattemæssigt et hårdt slag mod privatøkonomien – blandt andet steg marginalskatten med op til 30 procent. Svenske arbejdsgiveres indbetalinger til en dansk grænsependlers svenske pensionsordning risikerede også - som følge af lockdown og hjemsendelser - at blive skattepligtig som lønindkomst i Danmark på indbetalingstidspunktet og igen i Sverige på udbetalingstidspunktet i forbindelse med pensionering.
Danske grænsependlere, der havde indrettet deres privatøkonomi baseret på svensk beskatning i overensstemmelse med Øresundsaftalen, fik altså et skattesmæk, medmindre de gik imod myndighedernes anbefalinger og fortsatte med at pendle. For grænsependlere med bopæl i Sverige og arbejde i Danmark indebar det i mange tilfælde en skattemæssig fordel, at ikke hele lønindkomsten kom til beskatning i Danmark.

Kunstnere og sportsudøvere

Ansatte kunstnere og sportsudøvere beskattes som udgangspunkt efter artikel 17 i den nordiske skatteaftale
Bemærk at vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19, medmindre der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed.
. Her er hovedreglen for beskatningsretten den samme som for privatansatte beskrevet ovenfor. Problematikken for denne kategori af jobpendlere opstår pga. den lempelsesmetode, der benyttes ved artikel 17.
I det bopælslandet kan beskatte medarbejderens globale indkomst, dvs. også lønindkomst for arbejde udført i arbejdsgiverlandet, har bopælslandet efter den nordiske skatteaftale en forpligtelse til at lempe den dobbeltbeskatningssituation, der opstår.
Den lempelsesmetode, bopælslandet anvender for at fjerne dobbeltbeskatning af lønindkomst, er forskellig afhængig af, hvilken artikel i den nordiske skatteaftale der finder anvendelse. For personlige tjenesteydelser (artikel 15) og indkomst fra offentlige erhverv (artikel 19) er det som hovedregel den såkaldte exemption-metode, der benyttes. Exemption-lempelse indebærer, at der ikke skal betales skat i bopælslandet af den lønindkomst, der er beskattet i arbejdslandet.
Lempelsesmetoden for artikel 17-indkomst er derimod den såkaldte credit-metode. Credit-metoden indebærer, at dobbeltbeskatningen bliver ophævet ved, at der bliver givet et nedslag i den beregnede skat i bopælslandet med det mindste af følgende to beløb:
 • Den betalte skat i arbejdslandet
 • Den i bopælslandet beregnede skat af indkomsten i arbejdslandet
Metoden medfører, at der bliver givet credit/nedslag for hele den skat, der er betalt i arbejdslandet, når skatten i arbejdslandet er lavere end skatten i bopælslandet. Og så opkræver bopælslandet skat på forskellen mellem skat i arbejdslandet og bopælslandet. 
Der gives dog maksimalt credit med et beløb, der svarer til bopælslandets beregnede skat af indkomsten i arbejdslandet, dvs. at hvis skatten i arbejdslandet er højere end skatten i bopælslandet, medgives ikke nedslag i bopælslandet.   
At det er credit-metoden, der anvendes for job-pendlende kunstnere og sportsudøvere, leder dermed til en skattemæssig forskelsbehandling. Det kan desuden tilføjes, at der er en forskelsbehandling afhængigt af, om kulturmedarbejderen er ansat ved en offentlig eller privat institution. En offentligt ansat har typisk den gunstigere exemption-lempelse, hvorimod den privatansatte har den ovenfor beskrevne credit-lempelse.

Eksempel

En sopran, der er fast ansat i Malmø Opera og bor i Danmark, betaler A-SINK skat på 15 % af sin løn i Sverige. Danske myndigheder beregner også almindelig dansk indkomstskat af lønnen med fradrag for den skat, der betales i Sverige.
En medarbejder i billetkontoret på Malmø Opera, som også er bosat i Danmark, betaler almindelig SINK-skat i Sverige på 25 % og betaler ingen skat i Danmark. Hvis de begge har en bruttoløn på 600,000 SEK om året, vil kulturarbejderens nettoløn pr. år være ca. 56.000 SEK lavere end den almindelige medarbejders nettoløn, på trods af at de begge har samme løn og samme arbejdsplads
Dette er et eksempel fra NMRS ”Sammanställning av gränshinder med anknytning till det nordiska dubbelbeskattningsavtalet” fra 2016.
.

Offentligt ansatte

I henhold til hovedreglen skal lønindkomst, der udbetales af en kontraherende stat, en af dens politiske underafdelinger, lokale myndigheder eller offentligretlige institutioner til en fysisk person for udførelse af hverv for denne stat, underafdeling, myndigheder eller institution, kun beskattes i denne stat. Det betyder, at hvis en medarbejder bor i Sverige og arbejder for en offentlig dansk arbejdsgiver, så beskattes lønindkomsten i Danmark og omvendt.
Hovedreglen gælder dog ikke lønindkomst for arbejde udført i bopælslandet, hvis personen er statsborger i bopælslandet (eller ikke blev hjemmehørende i bopælslandet alene med det formål at udføre erhvervet). Det betyder at de fleste medarbejdere der er ansat offentlig ikke omfattes af hovedreglen.
Hvis hovedreglen ikke finder anvendelse, skal den del af lønindkomsten, der vedrører arbejde udført i Danmark, beskattes i Danmark, og lønindkomst for arbejde udført i Sverige beskattes i Sverige.
 

Barrierens omfang

Området vurderes et problem af stort omfang, da det antages at mange borgere på et tidspunkt i deres arbejdsliv bor i et land og arbejder i et andet. Derudover formodes den administrative byrde at være stor – både for borgere, virksomheder og myndigheder.
 

Løsning

Det anbefales at forenkle reglerne betragteligt for at undgå forfordeling af bestemte grupper og for at gør det langt lettere at navigere. Konkret foreslås det, at beskatning af lønindkomst sker i arbejdsgiverlandet, og bopælslandet lemper med exemption-metoden. Dette uanset om der er tale om privatansatte, kulturmedarbejdere eller offentligt ansatte. Hjemmearbejde i bopælslandet skal sidestilles med arbejde i arbejdsgiverlandet. Det samme gør sig gældende for tjenesterejser og andet arbejde af midlertidig karakter i bopælslandet og tredjelande.
Ovenstående forudsætter, at medarbejderens hjemmearbejde ikke statuerer et fast driftssted i bopælslandet – se mere herom i afsnit om problemstillingen om fast driftssted ovenfor.
Opleves ovenstående som et for vidtgående forslag kan det desuden overvejes, om bestemmelsen kun skal i spil, når en overvejende del – fx 50 % – af arbejdet udføres i arbejdsgiverlandet
Hvis det opleves som for stort et skridt at fravige den internationalt anerkendte fordeling, der afspejles i artikel 15 i den nordiske skatteaftale, kan arbejdsgiverlandets ret til at beskatte hele indkomsten evt. begrænses. Det kan fx være en forudsætning, at mindst 50 % af arbejdet skal være udført i arbejdsgiverlandet, for at arbejdsgiverlandet skal have ret til at beskatte hele lønindkomsten.
En sådan bestemmelse bør dog ikke udformes a la Øresundsaftalen, hvor der er et krav om, at mindst halvdelen af arbejdstiden i en løbende tremåneders periode skal være udført i arbejdsgiverlandet. Hvis arbejdsgiverlandets ret til at beskatte hele lønindkomsten skal begrænses med et krav om, at mindst fx 50 % af arbejdet skal være udført i arbejdsgiverlandet, bør man måle over et helt skatteår. For at undgå at jobpendlere kommer i klemme, kan det overvejes at sidestille arbejde fra boligen i bopælslandet med arbejde i arbejdslandet ved udefra kommende årsager som fx lukkede grænser pga. Covid-19.  
.
På samme måde kan det overvejes, at arbejdsgiverlandets ret til at beskatte hele indkomsten afhænger af, om medarbejderen også er omfattet af arbejdsgiverlandets sociale sikring iht. lovvalgsbestemmelser i EU-forordning 883/2004. Dette for at undgå at der spekuleres i at kombinere lav skat i et land med lave sociale bidrag for arbejdsgiveren i et andet land
I denne del kan der hentes inspiration fra en aftale, som Försäkringskassan og Udbetaling Danmark (tidligere Den Sociale Sikringsstyrelse) har indgået. Her er det med hjemmel i EU-forordningen aftalt, at man under visse betingelser tillader op til 50 % arbejde fra bopælslandet, uden at socialsikringslovvalget skifter fra arbejdslandet til bopælslandet.   
.

Fordelene for borgere/virksomheder

Den anbefalede løsning vil give nordiske borgere mere forudsigelige regler, når de tager arbejde for en arbejdsgiver i et andet nordisk land. Løsningsforslaget flytter også administrationen fra arbejdsgivere og medarbejdere til skattemyndighederne. Desuden flytter det ansvaret for fordelingen af skatteprovenu væk fra den enkelte skatteyder til de kompetente myndigheder.
Det åbner op for en større fleksibilitet til distancearbejde og reducerer risikoen for at medarbejdere kommer i skattemæssige problemer i tilfælde af lukkede grænser som under Covid-19.

Konsekvenser for de nordiske lande

Idet løsningsforslaget lægger op til at beskatning udelukkende sker i arbejdsgiverlandet, skal der implementeres en fair udligningsordning. Det foreslås, at udligningsordningen bygger på samme princip som hovedreglen. Dette vil sige, at den følger artikel 15 i den nordiske skatteaftale og er i tråd med den internationalt anerkendte fordeling vedrørende antal arbejdsdage uden for arbejdslandet – jf. implementeringen af den fælles elektroniske kalender.
Formentlig vil det primært være svenske kommuner med mange grænsependlere til Norge, som i dag er omfattet af grænsegænger-reglerne, der mister en del af det provenu, de har i dag. Den foreslåede udligningsordning kan evt. udformes med særlige hensyn hertil.
Skiftet fra credit til exemption for artikel 17 indkomst for kunstnere og sportsudøvere vil reducere skatteprovenuet i bopælslandet, men denne kategori af medarbejdere vurderes at være så lille, at det ikke har nævneværdig effekt.
Med en opdateret trækaftale kombineret med en fælles digital kalender vil myndighederne – se anbefaling i afsnit om unødig registrering for virksomheder – samtidig opleve en mindre administrativ byrde, sammenlignet med de udfordringer, som myndighederne har i dag.