Gå till innehållet

Förord

Med denna rapport undersöker Kulturanalys Norden tillgänglighet till kultur i Norden. Tack vare samarbete med Nordregio har vi haft möjlighet att ta fram avståndsberäkningar till fyra utvalda kulturverksamheter, vilket är första gången som fysisk tillgång till kulturutbud har kunnat beräknas på ett samlat sätt för de nordiska länderna.  Rapporten möjliggör för en översiktlig beskrivning av nordiska invånarnas tillgänglighet till folkbibliotek, biografer, museer och scenkonstverksamhet. Vår förhoppning är att resultaten kan utgöra en utgångspunkt för framtida uppföljning och jämförelse.
Tillgänglig kultur och allas möjlighet att delta i kulturlivet är viktiga målsättningar i den nordiska kulturpolitiken och tillsammans med kulturens autonomi är dessa grundpelare i den nordiska modellen. Nordens geografi med stora glest befolkade områden utmanar dock mål om kultur för alla och en jämn distribution av resurser.
Det nordiska samarbetet på kulturområdet har etablerat sig som en viktig plattform för gemensamma policyfrågor. Med Kulturanalys Nordens uppdrag att vara ett kulturpolitiskt kunskapscentrum har flera jämförande policyanalyser publicerats de senaste åren. Ett särskilt tema har varit geografiska perspektiv och att studera det kulturpolitiska systemet utifrån frågor om stad och landsbygd. Vi har med denna rapport nu i tre olika studier undersökt tillgång, deltagande och tillgänglighet till kulturlivet i Norden.  
Göteborg i maj 2023, Kulturanalys Norden.
Namnlös.png