Tilgang

Tænketanken mødtes fem gange for at diskutere forskellige temaer inden for de to problemstillinger. Konkret har tænketanken samlet repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne, de unge og parlamentarikere fra Nordisk Råd.
Tænketanken har derudover haft adgang til et advisory board, hvor medlemmerne har specifik viden inden for de enkelte områder og temaer. Tænketanken har løbende kunnet aktivere udvalgte medlemmer i advisory boardet, ligesom advisory boardet har haft mulighed for at kommentere denne rapport. Læs mere om advisory boardets rolle og se en liste over medlemmerne i appendiks.
Tænketankens arbejde er forberedt og faciliteret af Nordisk Råds samarbejdspartner Resonans Nordic, der har være repræsenteret af:
 • Jakob Rasborg: Projektansvarlig, facilitator på tænketankens møder og hovedforfatter på denne rapport.
 • Emil Kragh-Schwarz: Projektleder og medforfatter på denne rapport.

Tænketankens medlemmer

Da tænketanken beskæftiger sig med overordnede løsningsstrategier, har det været vigtigt, at medlemmerne først og fremmest har været generalister, der kan sikre løsninger, som fungerer på overordnet niveau. Disse har dog haft mulighed for at tage kolleger med på møderne i tilfælde, hvor der har været behov for mere specifik viden om bestemte brancher, projekter eller cases. Konkret har tænketanken bestået af nedenstående medlemmer.

Arbejdsmarkedets parter

Arbejdsmarkedets parter kan i mange tilfælde være de aktører, som kan fjerne en grænsehindring ved at anerkende kurser, certifikater, uddannelser eller ID-kort på tværs af grænserne i Norden. Herudover varetager de lønmodtagernes og arbejdsgivernes perspektiv i relation til at skabe attraktive erhvervsfaglige uddannelser.
Arbejdstagersiden repræsenteres af:
 • Magnus Gissler, NFS – Nordens Fackliga Samarbetsorganisation
 • Milla Järvelin, NFS – Nordens Fackliga Samarbetsorganisation
Arbejdsgiversiden repræsenteres af:
 • Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv
 • Pär Lundström, Installatörsföretagen
 • Tormod Skjerve, Skjerve Kompetanse (Norge)
 • Mirja Hannula, EK – Finlands Näringsliv
 • Claus Rosenkrands, Dansk Erhverv

Erhvervsskoler

Udbyderne af erhvervsfaglige uddannelser oplever problemet med, at deres uddannelser ikke anerkendes i andre nordiske lande. I nogle tilfælde vil de også kunne være en del af løsningen – fx ved at ændre i pensum eller bidrage med viden, der kan aflive myter om uddannelsernes utilstrækkelighed. Erhvervsskolerne har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan deres uddannelser bliver mere attraktive for unge studerende. Erhvervsskolerne repræsenteres af:
 • Leif Lahti, Utbildning Nord (Sverige, Finland og Norge)
 • Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Hildur Ingvarsdottir, Tækniskólinn (Islandske udddannelser)

Ungdomsorganisationer

De unge er en afgørende del af målgruppen for erhvervsfaglige uddannelser. Bl.a. vil det derfor være afgørende at få deres perspektiv på indholdet af konkrete projekter, der skal være med til at skabe mere attraktive erhvervsfaglige uddannelser. Ungdomsorganisationerne har deltaget på møde 3, 4 og 5 og repræsenteres af:
 • Annika Lyytikäinen, Ungdommens Nordiske Råd

Parlamentarikere

Parlamentarikerne i Nordisk Råd deltager i tænketanken med input til udformning af de konkrete projekter. Dette sker for at sikre relevante faglige input og for at sikre, at tænketankens anbefalinger udformes og kommunikeres på en måde, så de får gennemslagskraft og opbakning i det politiske system. Parlamentet repræsenteres af:
 • Bertel Haarder, Præsidiet
 • Lulu Ranne, Præsidiet
 • Jorodd Asphjell, Præsidiet
 • Veronika Honkasalo, Udvalget for Kundskab og Kultur
 • Liv Kari Eskeland, Udvalget for Vækst og Udvikling
 • Kjell-Arne Ottosson, Udvalget for Vækst og Udvikling

Nordisk Råd

Nordisk Råd er projektejer og afsender på projektet og dets materialer og aktiviteter. Herunder har Nordisk Råd ansvar for at mangfoldiggøre tænketankens output til relevante parter. Nordisk Råds sekretariat har desuden deltaget på alle tænketankens møder, hvor dets repræsentanter har været tilgængelige for spørgsmål fra tænketankens medlemmer. Sekretariat har været repræsenteret ved:
 • Michael Matz, Udvalget for Kundskab og Kultur
 • Claes Håkansson, Udvalget for Vækst og Udvikling
I appendiks findes korte profiltekster om hvert medlem af tænketanken.

Grænsehindringsrådet

Grænsehindringsrådet medfinansierer projektet og deltager i tænketanken. Dette sker for at sikre en konstruktiv og varig løsning - især i forhold til de brancheregulerede grænsehindringer. Herudover bidrager rådet med, at tænketankens anbefalinger udformes og kommunikeres på en måde, så de får bredest mulig gennemslagskraft og opbakning nationalt og nordisk. Rådet repræsenteres af dets formand i år 2022:
 • Vibeke Hammer Madsen

Processen konkret

Tænketanken har mødtes fem gange. De første fire møder har ikke haft deltagelse af parlamentarikere. Ønsket på disse møder har været at skabe så meget plads som muligt til detaljerede snakke om idéer og visioner hos dem, der kender området ned i de mindste detaljer.
I stedet har parlamentarikerne fået en præsentation af tænketankens foreløbige anbefalinger på femte møde. Her har de haft mulighed for at nuancere og komme med input til justering af anbefalingerne, så de passer til det politiske system.
De fire første møder har haft hver deres temaer – de første to møder med fokus på brancheregulerede hindringer og de næste to med fokus på attraktivitet:

Møde 1: Opstart og brancheregulerede hindringer

Opstart på samarbejdet og fokus på fælles forståelse af udfordringen ved brancheregulerede hindringer samt ramme for at arbejde med mulige løsninger.

Møde 2: Brancheregulerede hindringer

Fokus på idéer til initiativer, som bør sættes i værk for at komme brancheregulerede hindringer til livs.

Møde 3: Attraktivitet

Fokus på fælles forståelse af udfordringen ved attraktivitet samt ramme for at arbejde med mulige løsninger.

Møde 4: Attraktivitet

Fokus på idéer til initiativer, som bør sættes i værk med fokus på at skabe mere attraktive, erhvervsfaglige uddannelser.

Møde 5: Onboarding af parlamentarikere

Præsentation af foreløbige anbefalinger for parlamentarikere og diskussion af justeringer.
Mellem hvert møde har Resonans Nordic foretaget bilaterale møder med de enkelte medlemmer om forventningsafstemning og detaljerede input til tænketankens anbefalinger.
Denne rapport beskriver det output, som tænketanken er blevet enige om. Rapporten er forelagt alle medlemmer og advisory board, som har haft mulighed for at kommentere.
Udover denne rapport præsenteres og diskuteres tænketankens output på en konference primo 2023.

Eksisterende viden og cases

Forud for nedsættelsen af tænketanken har projektgruppen foretaget et desk study af eksisterende litteratur om området og samlet det vigtigste, så alle medlemmer i tænketanken og advisory board har haft adgang til at læse op på de dele af området, de kender mindre godt.
Desuden er alle medlemmer af tænketank og advisory board blevet opfordret til at dele relevante artikler, rapporter og anden litteratur med resten af gruppen. Dette er sket i et fælles team på Microsoft Teams. Se mere om tænketankens fælles litteraturgrundlag i appendiks.
Udover denne tilgængelige viden bygger tænketankens arbejde på viden lejret hos dens medlemmer – herunder i de organisationer, de repræsenterer.
Tænketanken har ikke haft ressourcer til selv at foretage yderligere undersøgelser. Den har derimod haft mulighed for at anbefale, at der foretages undersøgelser på områder, som er underbelyst i dag. I de tilfælde har tænketanken haft som opgave at definere så præcist som muligt, hvad der bør undersøges for at få det bedste udgangspunkt for at kunne agere.
""
Go to content