Gå till innehållet

Introduktion

Välkommen

Välkommen till Nordiska ministerrådets och Nordisk rådets designmanual.
Här hittar du riktlinjer för och inspiration till hur du ska använda vår visuella identitet. Manualen finns också på engelska:
Identiteten och designmanualen är utarbetad i samarbete med Kontrapunkt.
Om du har frågor eller respons kan du kontakta publikationsenheten på pub@norden.org.
Bo Linnemann från designbyrån Kontrapunkt presenterar den visuella identiteten, som lanserades 2016. Filmen finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eEi0iuSUcK8

Brandhierarki

Det finns tre nivåer i vår brandhierarki:
1. Masterbrand
2. Masterbrand-varianter
3. Brand med understödslogo (endorsed brands)
Svanen.png

Masterbrand

Masterbrand-logon består av svanikonen och namnet Nordiska ministerrådet eller Nordiska rådet. När bägge organisationer representeras tillsammans används svanikonen för sig själv, eller med namnet Nordiskt samarbete.
Masterbrandet Nordiska ministerrådet används av följande enheter:
 • Nordiska ministerrådets sekretariat
 • Nordiska ministerrådets arbetsgrupper
 • Nordiska ministerrådets projekt
 • Norden i Fokus
 • Info Norden
 • Vissa program
Läs mera och ladda ner logofiler under avsnittet Logo
NMR_NR.pngNMR_NR.png

Masterbrand-varianter

Det är primärt institutioner under Nordiska ministerrådet som använder masterbrand-varianter. Logon består då av svanen och institutionens namn. Några av Nordiska ministerrådets program och samarbetsorgan har ansökt om och beviljats rätten till att använda en masterbrand-variant. Dessa samarbetsorgan finansieras i regel till 100 % av Nordiska ministerrådet.
I de tillfällen en institution med masterbrand-variant administrerar projekt och program har även dessa masterbrand-varianten.
En institution eller ett samarbetsorgan med masterbrand-variant ska tydligt kommunicera sambandet till Nordiska ministerrådet på sina huvudsakliga kommunikationskanaler. Det kan till exempel framkomma i sidfoten på webbsidan eller i kolofonen på en publikation. Se exempel:

Sidfot på → Nordregios webbsida
Sidfot på → NordForsks webbsida
nordisk-logo.jpg

Flera avsändare

När det finns flera avsändare används masterbrand och masterbrand-varianter så här:
Nordiska ministerrådet + Nordiska rådet
= logo för Nordiskt samarbete
Nordiska ministerrådet + masterbrand-variant
= logo för Nordiska ministerrådet
Två eller flera masterbrand-varianter
= logo för Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet och/eller en eller flera masterbrand-varianter + en eller flera organisationer med egna brands (dvs. egna logon och identitetselement)
= logo för Nordiska ministerrådet + logo för övriga brands. En av identiteterna väljs.
cop.jpg

Endorserade brands

Organisationer med egna brands (dvs. egna logor och identitetselement) som har en relation till det nordiska samarbetet använder endorseringslogon i omedelbar närhet till brandets egen logo. Det är huvudsakligen samarbetsorgan som hör till den här kategorin.
Används när:
 1. masterbrandet inte är den primära avsändaren eller organisatören
 2. organsationens målgrupp eller värderingar avviker från masterbrandets
 3. både masterbrandet och det endorserade brandet drar nytta av att tydligt kommunicera bägge avsändare.
endorsed brands.jpg

Översikt över brandhierarki

Masterbrand
 • Nordiska rådet
 • Nordiska ministerrådet, inklusive Info Norden, Norden i Fokus, arbetsgrupper och projekt
 
Masterbrand-variant
 • Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
 • NordGen
 • Nordens institut på Åland
 • Nordens institut i Grönland
 • Nordens hus på Färöarna
 • Nordens hus i Reykjavik
 • Nordisk kulturkontakt
 • Nordregio
 • Nordens välfärdscenter
 • Nordic Innovation
 • Nordic Energy Research
 • NordForsk
 • NIVA (Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet)
 • Nora (Nordiskt Atlantsamarbete)
 • Nordiska projektexportfonden (NOPEF)
 • Ungdomens Nordiska Råd
 • Nordplus (program)
 • Nordic Master (program)
 • Nordisk Netværk for Voksnes Læring (program)
Exempel på endorserade brands
 • NORDICOM
 • NOMESCO-NOSOSCO / Nowbase
 • Samnordisk skogsforskning (SNS)
 • Nordiska kulturfonden
 • Nordisk film- och TV-fond
 • Nordiska institutet för teoretisk fysik (NORDITA)
 • Nordisk kommitté för lantbruks- och matforskning (NKJ)
 • Nordisk information för kunskap om kön (NIKK)
 • Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO)
 • Nordiska institutet för Asienstudier
 • Nordiska utvecklingsfonden (NDF)
 • Nordiskt vulkanologiskt institut (NORDVULK)
 • Nordjobb
Om er institution eller enhet önskar bli en del av vårt brand eller byta nivå kan ni kontakta publikationsenheten på pub@norden.org. Det är generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet som i sista hand fattar beslut om placeringen i brandhierarkin.