Gå till innehållet

Övriga gränshinder

Erkännande av färöiska körkort     

Färöiska körkort kan inte bytas ut i alla de nordiska länderna då en person flyttar till ett annat nordiskt land.

Gränshinderrådets arbete med frågan/kommentarer från berörda regeringar

John Johannessen, Färöarna:
Færøerne afventer ny lovgivning i Finland på kørekortområdet. Når den er vedtaget, så betragtes sagen som løst.
Ärendet är tidigare löst i Sverige, men är fortsatt olöst i Finland. 
Ett prioriterat gränshinder av John Johannessen, Färöarna. Prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2014.

Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider

Kommunikation om förändrade uppgifter gällande gemensamma medborgare har inte fungerat tillfredställande mellan ländernas befolkningsregister när en person med både svenskt och finskt medborgarskap avlider.

Ifall en person med dubbelt medborgarskap avlider i någotdera hemlandet uppdateras det lokala befolkningsdatasystemet, men i flera fall har informationsflödet stannat där och inte vidarebefordrats till det andra hemlandets myndigheter.

Gränshinderrådets arbete med frågan/kommentarer från berörda regeringar

Kimmo Sasi, Finland:
Finska folkbokföringsmyndigheten DVV och svenska Skatteverket har försökt förbättra informationsförmedlingen. De anhörigas meddelanden är inte tillräckliga för folk bokföringsmyndigheten som kräver ett officiellt dokument. Folkpensionsanstalten har bättre möjligheter att registrera dödsfallet än folkbokföringsmyndigheten i Finland. 
Anders Ahnlid, Sverige:
Kommunikation om förändrade uppgifter gällande gemensamma medborgare har inte fungerat tillfredställande mellan ländernas befolkningsregister när en person med både svenskt och finskt medborgarskap avlider.
Ifall en person med dubbelt medborgarskap avlider i någotdera hemlandet uppdateras det lokala befolkningsdatasystemet, men i flera fall har informationsflödet stannat där och inte vidarebefordrats till det andra hemlandets myndigheter.
Arbetet med frågan sker även inom ramen för temaområdet "Folkbokföringssamarbete", läs mer i avsnittet om detta temaområde samt Brev från Gränshinderrådet till de nordiska samarbetsministrarna om folkbokföringsproblematiken i Norden
Ett prioriterat gränshinder av Max Andersson, Åland, Kimmo Sasi, Finland och Sven-Erik Bucht/Anders Ahnlid, Sverige. Prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2019.

Beslut om skuldsanering i bosättningslandet utan effekt i arbetslandet

Ett beslut om skuldsanering i bosättningslandet har inte effekt i arbetslandet och individen riskerar att komma i kläm med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Det finns inget avtal om ömsesidigt erkännande av skuldsaneringar mellan de nordiska länderna.

Gränshinderrådets arbete med frågan/kommentarer från berörda regeringar

Jens Heinrich, Grönland: 
I løbet af 2023 har der været dialog med Skattetyrelsen under Grønlands Selvstyre om gældssanering. I Grønland er reglerne, at en gældssanering for et individ skal køres igennem retsvæsenet. For nuværende er grænsehindringen ikke afklaret.
Sekreratariatet:
Frågan har behandlas de senare åren i nordisk regi, se Grönlands svar från Gränshinderrådets tidigare verksamhetsrapport: "Nordisk embedsmandskomité EK-JUST har drøftet spørgsmålet i 2020 ifm. drøftelser om et muligt nordisk samarbejde om international privatret. Her konstaterede man at der var behov for en nærmere udredning om konkrete problemstillinger. I første omgang skulle eventuelle EU-retlige begrænsninger klarlægges på ekspertniveau. Grønland har derfor i april 2021 spurgt EK-JUST om status på sagen. Det blev i den forbindelse oplyst at sagen ikke har været drøftet yderligere, men at man afventer Norge, der skulle initiere diskussionen på ekspertniveau om eventuelle EU-retlige begrænsninger for et nordisk samarbejde om international privatret. I november 2021 oplyser EK-JUST, at Norge ikke for nærværende har mulighed for at prioritere spørgsmålet og ingen andre lande har efterfølgende taget sagen op".
Ett prioriterat gränshinder av Jens Heinrich, Grönland. Prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2020.

Krav på personnummer och ID-handlingar ett problem för gränsgångare

De nationella kraven på personnummer och ID-handlingar ställer till svårigheter för personer som rör sig över gränserna. Det kan röra sig om konsumenter som inte kan köpa de varor de önskar på post, bank, alkoholbutik etc. i ett land där de inte är bosatta. Identifikation vid internethandel över gränserna är ett annat likartat problem.

Gränshinderrådets arbete med frågan/kommentarer från berörda regeringar

Kimmo Sasi, Finland: 
Ärendet behandlas i MR-digi. GR har ärendet som temaområde.  
Regeringen har avlåtit propositionerna RP 132/2022 om folkbokföringsregistret och digimyndighetens säkerhetstjänster och RP 133/2022 om digital personidentitet till riksdagen som skulle ha gjort det möjligt enligt eIDAS2 systemet att få en lätt legitimation innan en utlänning flyttar till Finland och snabbt en tung identifikationslegitimation efter det man har flyttat in i landet. Riksdagen hann inte behandla propositionerna före valet 2023. Den nya regeringen ger en ny proposition genast efter reglerna för eIDAS2 har blivit slutbehandlade i EU 2024. 
I Finland i många fall är födelsedatumet tillräckligt för identifiering förutom officiella register. 
Finansdepartementet, Sverige:
Gränshindret spänner över flera områden. Såvitt avser svenska identitetsbeteckningar har åtgärder vidtagits för att underlätta för personer som saknar ett svenskt personnummer att i stället kunna få ett samordningsnummer. En ny lag om samordningsnummer trädde i kraft den 1 september 2023 (SFS 2022:1697). Vidare har åtgärder vidtagits för att göra systemet med samordningsnummer säkrare och förbättra numrens genomslag i samhället.
Ett prioriterat gränshinder av Kimmo Sasi, Finland och Sven-Erik Bucht/Anders Ahnlid, Sverige. Prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2020.

Avskriven

Norska medborgare som ej bott i Norge saknar rösträtt

En norsk medborgare som aldrig har bott i Norge har inte rösträtt till Norska Stortinget. Inte heller har han/hon rösträtt på central nivå i det land han/hon bor.

Gränshinderrådets arbete med frågan/kommentarer från berörda regeringar

Vibeke Hammer Madsen, Norge: 
Proposisjon om ny valglov ble behandlet i Stortinget og trer i kraft før stortingsvalget i 2025. Når det gjelder pkt 15.3.4 som omfatter norsk medborger som aldri har bodd i Norge opprettholdes gjeldende rett.
Det betyr at dette grensehinder ikke vil bli løst og derfor avskrives.
Ett prioriterat gränshinder av Vibeke Hammer-Madsen, Norge. Prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2020.

Löst

Svårigheter att använda telefonnummer från ett annat nordiskt land vid köp av biljett till kollektivtrafik

Gränshinderrådet har fått inrapporteringar från isländska privatpersoner om att de inte kan använda sina isländska telefonnummer vid köp av biljett till kollektivtrafik med Skånetrafiken.

Gränshinderrådets arbete med frågan/kommentarer från berörda regeringar

For å finne ut hvorfor islendinger ikke kunne stifte -Mit konto- for å kjøpe billetter i Skånetrafikens app med sine mobilnummer som begynte på landsnummeret +354- har Grensehinderrådets islandske medlem Siv Friðleifsdóttir arbeidet med saken med hjelp av flere personer. Det kan nevnes bl.a. teknisk personell i islandske telefonselskaper, teknisk personell på Skånetrafiken, Maria Nyman trafikdirektör og Ulf Welin ställföreträdande trafikdirektör på Skånetrafiken, Carina Zachau ordförande i kollektivtrafiknämnden i region Skåne, Per-Arne Håkansson svensk riksdagsledamot for Skåne läns norra och östra, Hannes Heimisson og Bryndís Kjartansdóttir Islands ambassadörer i Sverige og islandske Facebook-grupper i Skåne.
Sekretariatet:
Sedan 2022 har Gränshinderrådets isländska medlem Siv Friðleifsdottir varit i regelbunden kontakt med Skånetrafiken i syfte att lösa problematiken.
Att man inte kunde köpa biljett i Skånetrafikes app med isländskt telefonnummer handlade enligt Skånetrafiken om ett tekniskt fel som i början var svårt att lokalisera. Siv Friðleifsdottir har fortsatt dialogen med Skånetrafiken som har utrett det tekniska bakom felet. Enligt återkoppling från islänningar som tidigare haft detta problem verkar saken nu vara löst. Gränshinderrådet kan därför betrakta detta gränshinder som löst.
Hindret är prioriterat av Siv Friðleifsdóttir, Island. Prioriterat av Gränshinderrådet sedan 2023.