Go to content

Bilaga 1: Systematisk litteratur­sökning – metodologi

En systematisk litteratursökning har genomförts av de två bibliotekarierna Alena Lindfors och Ulrika Gabrielsson vid Högskolan Dalarna. Utifrån de identifierade huvudområdena skola och arbetsliv, covid-19-pandemin och maskulinitetsuppfatt­ningar och -normer skapades tre delsökningar. Sökningarna kring huvudtemat pandemin genomfördes i mars 2022 i fyra databaser, sökningarna kring huvudtemat maskulinitet genomfördes i maj 2022 i tre databaser och sökningen kring huvudtemat skola och arbetsliv genomfördes i juni 2022 i tre databaser. En utförlig beskrivning av sökningarna samt alla sökstrategier finns i bilagan.

Litteratursökning av biblioteket vid Högskolan Dalarna

Bibliotekarierna Alena Lindfors och Ulrika Gabrielsson vid Högskolan Dalarna har utvecklat sökstrategin om psykisk ohälsa bland unga män i Norden i samråd med forskaren, genomfört litteratursökningarna i olika internationella databaser och dubblettrensat resultaten. I denna bilaga beskrivs litteratursökningsprocessen närmare.

Sökstrategi

Bibliotekarierna vid Högskolan Dalarna har i samråd med forskaren utvecklat sökstrategin utifrån projektbeskrivningen och de fokuserade tre frågorna. På grund av den stora träffmängden som testsökningarna gav, beslutades att dela upp sökningen i tre delsökningar och söka till varje delfråga separat. På det sättet blev det en sökning för området unga mäns psykiska ohälsa i samband med coronapandemin, en för unga mäns psykiska ohälsa i samband med maskulinitetsuppfattningar och -normer och en för unga mäns psykiska ohälsa i samband med skola och arbetsliv.
Sökningarna delades in i tre grundsökblock: ett för psykisk hälsa, ett för unga män och ett för Norden. Sökblocket för psykisk hälsa är en modifikation av sökstrategin som Folkhälsomyndigheten använde i sin rapid review ”Påverkar covid-19-pandemin befolkningens psykiska hälsa?” (Folkhälsomyndigheten, 2020). Alla sökningar begränsades till publikationsåren 2018–2020.
Förutom grundsökblocken lades det även till ytterligare ett sökblock per delsökning, specifikt anpassat till varje delsökning. Delsökningen om psykisk ohälsa bland unga män i Norden i samband med pandemin innehåller även ett sökblock för covid-19-viruset. Delsökningen om psykisk ohälsa bland unga män i Norden i samband med maskulinitetsuppfattningar och -normer innehåller även ett sökblock för maskulinitet och delsökningen för skola och arbetsliv innehåller ett sökblock för skola och arbetsliv.
Alla sökblock består av ämnesord i de databaserna som använder ämnesord, och fritextord, delvis trunkerade, som ska hittas i titel-, abstract- eller nyckelordsfälten. De enskilda begreppen i sökblocken kombineras med den booleska operatorn OR, och sökblocken i sin tur kombineras med den booleska operatorn AND så att något begrepp från varje sökblock ska finnas med i resultaten. De fullständiga sökstrategierna finns i bilaga 2.

Databaser, kvalitetskontroll och dubblettkontroll

Litteratursökningarna genomfördes i de engelskspråkiga databaserna Medline (Ovid), PsycInfo (ProQuest) och Web of Science, delsökningen kring pandemin även i Coronavirus Research Database (ProQuest). Medline täcker internationell litteratur inom biomedicin och produceras av USA:s National Library of Medicine. PsycInfo produceras av American Psychological Association (APA) och är den största databasen för vetenskaplig litteratur inom psykisk hälsa och beteendevetenskap. I databasen PsycInfo utelämnades sökblocket om psykisk hälsa på grund av databasens inriktning. Web of Science är en tvärvetenskaplig databas som ägs och produceras av företaget Clarivate. Coronavirus Research Database samlar öppen tillgänglig forskning kring coronaviruset. I Coronavirus Research Database utelämnades sökblocket om covid-19-viruset på grund av databasens inriktning, samt förenklades sökstrategin på grund av databasens begränsningar i prestanda. Förenklingen bestod i en sökning med fältkoden noft, som betyder ”Anywhere except full text”, i stället för med fältkoderna för titel, abstract och ämnesord.
Sökstrategierna utvecklades i databasen Medline. Resultaten granskades av forskare och bibliotekarierna och översattes sedan till de andra databaserna. Bibliotekarierna granskade varandras sökstrategier med hjälp av Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS) 2015 riktlinjens checklista (McGowan et al., 2016) för att säkerställa sökstrategiernas kvalitet. Checklistan är uppdelad i punkter kring översättning av sökfrågan, användning av Booleska operatorer samt närhetsoperatorer, användning av ämnesord och fritextord, stavning, syntax, radnumrering, samt begränsningar och filter.
De färdiga sökstrategierna kördes av bibliotekarierna i databaserna, delsökningen kring pandemin genomfördes den 24 mars 2022, delsökningen kring maskulinitetsuppfattningar och -normer den 11 maj 2022 och delsökningen kring skola och arbetsliv den 7 och 8 juni 2022. Därefter laddades referenserna in i referenshanteringsprogrammet EndNote. Det skapades ett separat EndNote-bibliotek för varje delsökning. Slutligen dubblettrensade bibliotekarierna referenserna enligt Wichor Bramers dedupliceringsmetod (Bramer et al., 2016).

Referenser

Bramer, W. M., Giustini, D., de Jonge, G. B., Holland, L., & Bekhuis, T. (2016). De-duplication of database search results for systematic reviews in EndNote. J Med Libr Assoc, 104(3), 240-243. https://doi.org/10.3163/1536-5050.104.3.014
Folkhälsomyndigheten. (2020). Påverkar covid-19-pandemin befolkningens psykiska hälsa? En snabb systematisk Forskningsöversikt (”rapid review”) Version 1.0. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/p/paverkar-covid-19-pandemin-befolkningens-psykiska-halsa/?pub=78907
McGowan, J., Sampson, M., Salzwedel, D. M., Cogo, E., Foerster, V., & Lefebvre, C. (2016). PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. J Clin Epidemiol, 75, 40-46. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.01.021