Gå till innehållet

Ett socialt hållbart Norden

För att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region behöver människor och företag uppleva det som enkelt att förflytta sig och verka över gränserna.
Ett socialt hållbart samhälle innebär också att medborgare känner sig trygga och att samhällets motståndskraft mot allvarlig brottslighet av olika slag är starkt. Det svenska ordförandeskapet kommer därför att särskilt fokusera på samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna rörande organiserad brottslighet, välfärdsbrottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism samt överföring av straffverkställighet. Detta kan till exempel innefatta frågor om korruption och annan otillåten påverkan från aktörer och grupperingar inom den organiserade brottsligheten, människohandel samt brottsförebyggande åtgärder riktade mot att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet.
Genom att dela insikter och erfarenheter om hur allvarlig brottslighet av detta slag kan förebyggas och hanteras kan arbetet utvecklas utifrån bästa möjliga kunskap. Ett exempel är den illegala avfallshanteringen, där stora ekonomiska förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk ligger bakom. En jämförande studie av förutsättningarna för att förebygga och bekämpa avfallsbrottslighet i de nordiska länderna föreslås.
Ett socialt hållbart Norden förutsätter också likvärdiga forsknings- och utbildningssystem av hög kvalitet, en gemensam arbetsmarknad, ett livskraftigt kulturliv, satsningar på språk och ungas engagemang och delaktighet. Det nordiska civilsamhället är en bärande kraft för ett socialt hållbart Norden.
Det svenska ordförandeskapet kommer därtill att fokusera på insatser som främjar en god och jämlik hälsa för alla som bor i Norden och genom exempelvis delaktighet i idrotts- och föreningsliv, statligt fritidskort, att få fysisk aktivitet på recept och ett utvecklat arbete för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering. En konferens på temat kommer att arrangeras.
Med en åldrande befolkning och avfolkade områden i hela Norden innebär digitalisering och distanslösningar nya möjligheter för den nordiska välfärdsmodellen. Frågor om digitalt utanförskap, tillgänglighet och deltagande i den digitala transformationen är gemensamma utmaningar i hela Norden, som vi behöver ta oss an tillsammans.
Det svenska ordförandeskapet kommer att uppmärksamma insatser för vård och omsorg på distans. Sverige ska även verka för att fortsätta stärka det nordiska samarbetet kring beredskap inom vård och omsorg.
Antimikrobiell resistens är ett globalt folkhälsoproblem som ökar med oroväckande hastighet. Det svenska ordförandeskapet ska verka för att stärka samarbetet i Norden inom detta område. En konferens ska hållas för att ta vidare resultatet av arbetet med antimikrobiell resistens under det svenska ordförandeskapet i EU 2023.
Inom arbetsmarknadsområdet kommer fokus bland annat att ligga på kompetensförsörjning och livslångt lärande för kvinnor och män. Målsättningen är att få ett mer samlat grepp om dessa frågor för att öka kunskapen samt att säkerställa inkluderande gröna jobb och utbildningsmöjligheter. En annan prioriterad fråga är ekonomisk jämställdhet och arbete för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Inom det nordiska integrationssamarbetet kommer det att vara fokus på arbetsmarknads-etablering där samlad nordisk kunskap om validering och bedömning av utländsk kompetens, digitala möjligheter och hur utrikes födda kvinnors och mäns föräldraskap påverkar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden särskilt lyfts fram.
Samarbete kring forskning, utbildning och språk utgör viktiga redskap för att möta nationella och internationella utmaningar. Mandatet för nätverket för demokrati, inkludering och sammanhållning (DIS) avslutas under det svenska ordförandeskapet och en konferens om demokrati i skolan, med fokus mot antisemitism, kommer därför att ordnas. Det svenska ordförandeskapet kommer också att satsa på erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar och stärker likvärdiga och inkluderande utbildningssystem av hög kvalitet. Kopplat till matematik och kunskapsresultat i skolan kommer resultaten i PISA uppmärksammas på nordisk nivå under ordförandeskapet.
Det svenska ordförandeskapet kommer även gemensamt genom utbildnings- och kultursektorerna att satsa på aktiviteter som främjar Norden som en läsande region. Arbetet med att revidera deklarationen om nordisk språkpolitik är i sin slutfas och ambitionen är därför att en ny nordisk språkdeklaration kommer att färdigställas under det svenska ordförandeskapet.
Kulturen utgör en av hörnstenarna i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Ett inkluderande nordiskt kulturliv främjar demokrati, mångfald och livskvalitet. De senaste årens utmaningar med pandemi och det allvarliga säkerhetsläget är gemensamma för de nordiska länderna och för det nordiska kultursamarbetet. Därför avser det svenska ordförandeskapet att bidra till en diskussion och erfarenhetsutbyte om beredskapsfrågor rörande kultur- och mediesektorn, till exempel när det gäller möjligheterna att stärka skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig.
Nordiska ministerrådet har sedan lång tid ett samarbete med de baltiska länderna. Det finns en stor potential i ett utökat samarbete som innefattar bland annat utbildning och forskning, kultur, hälsoberedskap, läkemedelssamarbete, delande av hälsodata och digitalisering av myndigheter i stort, kunskap om en åldrande befolkning samt demenssjukdomar, socialförsäkringarnas hållbarhet och statistikkommittéernas arbete, cybersäkerhet samt arbetslivskriminalitet. Under det svenska ordförandeskapet kommer möjligheterna till ett intensifierat nordiskt-baltiskt samarbete på olika områden att tas vidare.
De nordiska länderna måste, som en del av krisberedskapen, stå bättre rustade i fråga om vaccinproduktion. Baserat på den kartläggning som gjorts av nordisk kapacitet och potential för nordiskt samarbete inom utveckling och produktion av vaccin kommer det svenska ordförandeskapet att fortsätta arbetet med att finna det mest ändamålsenliga sättet för nordiskt samarbete på området.  
Inom jämställdhets- och hbtqi-sektorn kommer det nordiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck att lyftas fram. Ett långsiktigt och strategiskt mål är att stärka och utveckla det nordiska arbetet, bland annat genom ökad kunskap om hur de nordiska länderna och de självstyrande områdena arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive arbete med hbtqi-personer.
Det svenska ordförandeskapet kommer också fortsatt synliggöra och främja en nordisk röst mot det växande motståndet mot jämställdhet och hbtqi-personers lika rättigheter i olika internationella sammanhang.
Socially sustainable Nordic region - colour.svg
Ett socialt hållbart Norden innebär bland annat att medborgare känner sig trygga och att samhällets motståndskraft är starkt.