Gå till innehållet

Ett integrerat Norden utan gränshinder

Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Den nordiska arbetsmarknaden är på många sätt välintegrerad – att arbeta på andra sidan gränsen är för många människor naturligt. Samtidigt ligger Norden under det europeiska snittet vad gäller just gränspendling. För att vi gemensamt ska leva upp till vår målsättning och ta tillvara den potential som en fullt ut integrerad region erbjuder behöver vi öka takten i arbetet med att undanröja gränshinder, inte minst utifrån utmaningarna under och efter pandemin.
Under 2024 kommer det svenska ordförandeskapet därför aktivt arbeta för detta i berörda ministerrådskonstellationer och i Gränshinderrådet. Gränshinderrådets mandat löper ut under året och när ett nytt mandat tas fram kommer ordförandeskapet ta initiativ till att göra dess arbete och samarbetet med relevanta aktörer mer effektivt, bland annat genom en tydligare förankring hos Nordiska ministerrådet och i de nationella regeringarna.
De nordiska myndigheterna uppmanas samtidigt att på alla områden beakta lösningar som främjar ett än mer integrerat Norden. Områden av stor betydelse för enskildas möjligheter att leva och arbeta utan hinder av nationsgränser bör speciellt prioriteras, såsom digitala möjligheter att kontakta myndigheter i andra länder än bosättningslandet. För att underlätta beslutsfattandet kommer ordförandeskapet att prioritera framtagandet av gränsregional statistik.
Ett integrerat Norden där det är lätt att bo, arbeta och studera över gränserna var en bärande tanke redan när överenskommelsen om en gemensam nordisk arbetsmarknad undertecknades den 22 maj 1954. Under det svenska ordförandeskapet kommer 70 år av en gemensam nordisk arbetsmarknad att uppmärksammas. Ljuset kommer att riktas mot vad den gemensamma arbetsmarknaden har betytt för Norden, men framför allt på vad som behöver vidareutvecklas för att säkerställa ökad gränsöverskridande arbetskraftsmobilitet samt ta itu med gemensamma utmaningar som kompetensbrist och matchning.
De offentliga arbetsförmedlingarnas roll i den gemensamma arbetsmarknaden har förändrats. Med anledning av att det pågår ett reformarbete av de offentliga arbetsförmedlingarna i flera av de nordiska länderna och att den digitala utvecklingen leder till ett förändrat förmedlingsarbete kommer fokus också att ligga på erfarenhetsutbyte kring reformarbetet samt potentiellt samarbete i de nya strukturerna, särskilt i frågor som rör kompetensförsörjning.
Ikon_7_farve.png
Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna.