Gå till innehållet

Ett konkurrens­kraftigt Norden

Som region räknat hör Norden till de större i världen. Vår globala konkurrenskraft är avgörande inte bara för att vårt näringsliv ska utvecklas, utan också för att trygga vårt framtida välstånd. Det hör till det nordiska samarbetets kärnuppgifter att gemensamt säkerställa bättre kompetensförsörjning och skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag att verka över gränserna.
Om våra länder ska klara oss i den globala konkurrensen behövs högkvalitativa och likvärdiga utbildningssystem med tydlig koppling till de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden, inte minst naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik. Inom samarbetsområdet utbildning och forskning kommer därför STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) att vara ett övergripande tema för det svenska ordförandeskapet, liksom vikten av nordisk forskningsinfrastruktur och tvärvetenskaplig forskning inom bland andra områdena Arktis, hälsa och välfärd.
Ökad och hållbar säker tillgång till innovationskritiska metaller och mineral utgör en förutsättning för den gröna omställningen och stärker näringslivets konkurrenskraft och Nordens beredskapsförmåga. Mineral och metaller har blivit allt viktigare i takt med att våra samhällen elektrifieras. De nordiska länderna har världsunika potentiella tillgångar till ett flertal av de metaller som används i ny teknik, möjligheter att utvinna dessa på ett hållbart sätt, liksom en stark tradition av att stå upp för hållbarhet och mänskliga rättigheter. Det svenska ordförandeskapet kommer därför att prioritera fortsatt arbete på detta område tillsammans med Nordic Innovation.
En utveckling av den nordiska bioekonomin och hållbara livsmedelssystem har strategisk betydelse och det finns ett stort mervärde av nordiskt samarbete. En starkare livsmedelskedja, produktion och vidareförädling av bioråvara ger bättre förutsättningar för fler jobb, stärkt resiliens och ökad hållbar tillväxt som bidrar till att hela Norden stärks. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna företrädesvis lokala. Under det svenska ordförandeskapet kommer frågan om behovet av att uppdatera det nordiska bioekonomiprogrammet att uppmärksammas. Frågan om beredskap inom livsmedel- och dricksvattenförsörjning kommer särskilt att uppmärksammas för att diskutera lärdomar, framgångsfaktorer och hur vi i Norden kan utveckla samarbete i beredskapsfrågor.
Olikheter i byggregler mellan de nordiska länderna gör det svårt för företag som är verksamma i ett land att röra sig över gränserna. Ökat samarbete inom nya regel- och utvecklingsområden bidrar till att minska gränshindersproblemen inom området och till att öka den nordiska marknadens konkurrenskraft. Det svenska ordförandeskapet avser därför att stärka samarbetet, genom ett ökat utbyte kring genomförandet av nya och ändrade relevanta EU-regelverk.
Den höga nivån av digital mognad vad gäller kompetens och uppkoppling i den nordisk-baltiska regionen är en konkurrensfördel med ytterligare stor potential. En ökad användning av data, ny teknik och 5G är grundläggande för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter i den privata sektorn samt i vård och omsorg och samtidigt främja en grön digital omställning.
En väl fungerande digital infrastruktur är även av största vikt för ett fungerande samhälle. De nordiska länderna är beroende av internationella sjökablar för kommunikation med omvärlden och i praktiken även för att säkra de nationella behoven av elektronisk kommunikation. Det geopolitiska läget gör att säker global kommunikation är av stor vikt för det nordiska samarbetet, EU och internationellt. Norden är en knutpunkt som har potentialen att genom en arktisk rutt binda samman Norden och EU med omvärlden. Det svenska ordförandeskapet kommer att uppmärksamma behovet av nordisk samsyn och samarbete för att främja pågående initiativ med målet att säkra global redundant uppkoppling.
Under ordförandeskapet kommer Sverige även driva på arbetet med att minska det digitala utanförskapet när det gäller e-legitimering. Vidare kommer arbetet fortsätta med att på nordisk-baltisk nivå bygga en infrastruktur för de nordiska och europeiska digitala identitetsplånböckerna, som möjliggör ett säkert utbyte av så kallade attesterade attribut som till exempel betyg och folkbokföring. 
Att tillvarata den snabba teknikutvecklingen och den omfattande digitaliseringen av samhället är avgörande för vår konkurrenskraft. Samtidigt finns också utmaningar. Det stora inflytande och därmed ansvar över utvecklingen som stora techföretag har utgör en viktig aspekt. Det svenska ordförandeskapet kommer därför att fortsätta arbetet med att föra samman relevanta aktörer för diskussioner om fysisk och digital infrastruktur samt om hur vi värnar ett tryggt, säkert och öppet demokratiskt samtal.
Satsningen på en gemensam nordisk paviljong vid världsutställningen i Osaka (Expo 2025) ger en unik möjlighet att främja ett innovativt och konkurrenskraftigt Norden, hållbara nordiska lösningar och nordiska värderingar. Under året kommer förberedelsearbetet intensifieras med målsättningen att skapa en inbjudande paviljong som bidrar till effektivt främjande av de nordiska länderna.
Under ordförandeskapet kommer Nordic Economic Policy Review (NEPR) att utgöra ett viktigt diskussionsforum och en plattform för att skapa nordisk samsyn runt gemensamma policyutmaningar. Fokus kommer särskilt att ligga på finanspolitik i tider av makroekonomisk osäkerhet.
Competitive Nordic Region - colour.svg
Nordens globala konkurrenskraft är avgörande bland annat för att vårt näringsliv ska utvecklas och för att trygga vårt framtida välstånd.