Gå till innehållet

Ett grönt Norden

Klimatomställningen utgör en av vår tids stora utmaningar, men omställningen till en klimatneutral cirkulär ekonomi skapar också möjligheter om vi förvaltar och brukar naturens resurser väl. Norden ska fortsätta vara föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven omställning både på hemmaplan och genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen. Samarbete och erfarenhetsutbyte, inklusive om metoder och verktyg, inom det nordiska näringslivet, på lokal och nationell nivå, kan stödja arbetet för minskade klimatutsläpp och genomförandet av klimatanpassningsåtgärder och samtidigt stärka vår gemensamma konkurrenskraft.
Klimat- och miljöfrågor är globala angelägenheter och därför ska de nordiska länderna också fortsatt vara en stark och tydlig röst för att främja effektiva lösningar i internationella miljö- och klimatförhandlingar. Under 2024 ska ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar antas och de nordiska länderna har en ledande roll. Ökat nordiskt samarbete inom ramen för det nya ramverket för biologisk mångfald och samarbete om naturbaserade lösningar och att förebygga och bekämpa spridningen av invasiva arter i Norden kommer att prioriteras. Därtill har de nordiska länderna sedan många år ett framgångsrikt samarbete för att minimera riskerna för människa och miljö orsakade av kemikalier i Norden, inom EU och internationellt, vilket kommer att uppmärksammas.
Omställningen av transportsektorn är central för ett konkurrenskraftigt Norden och för att de nordiska länderna ska kunna nå sina klimat- och miljömål. Ett fortsatt fokus på att effektivisera, elektrifiera och digitalisera transportsystemet prioriteras därför under ordförandeskapet. I Fredrikstad-deklarationen från november 2022 åtog sig de nordiska transportministrarna att stärka samarbetet för att främja innovativa lösningar inom teknologier med inga eller låga utsläpp. Det svenska ordförandeskapet kommer i linje med detta bland annat verka för att studier på nordisk nivå tas fram vad gäller förutsättningarna för en ändamålsenlig integration av elfordon som en delaktig komponent i elnätet i Norden samt hur de nordiska länderna kan främja hållbara landtransporter till och från hamnarna för att förstärka arbetet med de gröna sjöfartskorridorerna. Slutförandet av visionsprojekten om accelererad elektrifiering och hållbara nordiska godstransporter kommer också att uppmärksammas.
Landsbygds-, kustbygds- och stadsutveckling har betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som för människors livskvalitet. De senaste årens samhällsutveckling har lett till snabba förändringar avseende ekonomiska, demografiska och sociala förhållanden. Nya industrisatsningar som drivs av den gröna omställningen innebär såväl möjligheter som utmaningar som påverkar hela samhället och naturmiljön. Det är viktigt med god samordning av planeringen av bland annat infrastruktur, bostadsbyggande och kompetensförsörjning samt tillgång till både kommersiell och offentlig service, vård, omsorg och kultur. Genom ökat erfarenhetsutbyte kan vi skapa socialt och miljömässigt hållbar utveckling av våra nordiska samhällen.
En ökad fossilfri elproduktion krävs för att möjliggöra den omfattande elektrifieringen som är en nyckel i klimatomställningen. I Norden pågår arbete för att få ny fossilfri elproduktion på plats i form av land- och havsbaserad vindkraft, solkraft samt kärnkraft. Det är viktigt att vi tar vara på och söker samverkanslösningar mellan intressen som har anspråk i samma områden. Det nordiska samarbetet på elmarknaden är unikt i världen. Förutom att elmarknadssamarbetet är ett av världens mest integrerade regionala samarbeten är Norden också världsledande på hållbar och fossilfri energi och klimatsmarta lösningar. Samtidigt finns ett behov av att vidareutveckla den nordiska elmarknaden, både för att minska klimatpåverkan och för att bryta beroendet av rysk fossil energi i Europa. Detta kommer att utgöra en prioritet och uppmärksammas särskilt under det svenska ordförandeskapet.
För att uppnå visionen om ett grönt Norden är det nödvändigt att fortsätta främja en hållbar konkurrenskraftig användning av naturresurser och genetiska resurser. De biobaserade näringarnas utveckling och produktion inom fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk är avgörande för den gröna omställningen, sysselsättning, vår livsmedelsförsörjning och beredskap, liksom öppna landskap och attraktiva landsbygdsområden. Norden är för omställningen beroende av att de biobaserade industrierna behåller sin höga innovationstakt. För att ta till vara denna i de nordiska länderna kommer arbetet på detta område fokusera på mer operativa aktiviteter med inriktning på kunskapshöjande insatser samtidigt som traditionella brukningsmetoder för jord, skog och fiske integreras och beaktas. Under ordförandeskapet kommer arbetet med att utveckla mer tvärgående insatser att fortsätta. Inom jordbruksområdet kommer fokus fortsatt ligga på klimat, kolinlagring och en långsiktig lönsam och konkurrenskraftig produktion. Fiskerisamarbetet kommer att fokusera på att fördjupa arbetet kring hållbar produktion av blå livsmedel samt på att identifiera positiva synergier för fiskerinäringarnas samexistens med andra intressen i havet. På skogsområdet är frågor om resiliens, beredskapsfrågor, markanvändning, klimatförändringar och digitalisering aktuella.
Green Nordic Region - colour.svg
Norden ska fortsätta vara föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven omställning både på hemmaplan och genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.