Inledning

Världen befinner sig i stor förändring. Norden existerar inte isolerat från globala händelser utan de påverkar i hög grad Norden och de nordiska länderna. Globala utmaningar som klimatförändringar och pandemier har en direkt påverkan på de nordiska ländernas internationella verksamhetsmiljö. Maktkampen mellan stormakterna har under en längre tid trappats upp och intensifierats. Rysslands illegala invasion av Ukraina 2022 har utmanat den etablerade regelbaserade världsordningen baserad på respekt av internationella avtal, förtroende och gemensamma spelregler. Internationella relationer har med auktoritära och nationalistiska regimer i Ryssland, och tyvärr i allt fler andra länder, blivit alltmer oförutsägbara och ostabila. Internationellt samarbete för att bekämpa gemensamma hot har blivit lidande på grund av det nya säkerhetsläget. Den globala utvecklingen och genomförandet av målen för hållbar utveckling har försvårats. Fenomen som klimatförändringar och kontroll över och nedrustning av massförstörelsevapen är dock lika aktuella som tidigare.
Norden är geopolitiskt ett strategiskt viktigt område. Utvecklingen i Östersjöområdet, Arktis respektive Nordatlanten är nära kopplade till varandra och till Norden. De nordiska länderna har sedan länge arbetat för att stärka den regelbaserade ordningen och internationella organisationer, bidragit till demokratisk utveckling och människornas självbestämmanderätt samt stått upp för mänskliga rättigheter. Detta arbete är lika viktigt och aktuellt som tidigare och utgör kärnan i Nordiska rådets internationella strategi.
Nordiska rådets målsättning är att vara en internationellt känd och respekterad aktör vars internationella verksamhet baserar sig på gemensamma värderingar, medborgarnas välfärd och regionens säkerhet. Norden bör i framtiden vara världens mest integrerade region som har beredskap att agera och reagera tillsammans på internationella utmaningar. När man agerar nordiskt finns det förutsättningar att med bättre kostnadseffektivitet åstadkomma resultat som enskilda nordiska länder inte skulle få till stånd. I nuläget är vi i Norden kanske mer enade än någonsin, och medborgarna i Norden vill ha ett ännu närmare nordiskt samarbete. Nordiska lösningar efterfrågas allt mer och vi har allt att vinna på att stå ännu mer enade internationellt. I vårt internationella samarbete kommer vi att dela våra erfarenheter av den nordiska modellen och regionalt samarbete och vi kommer aktivt att lära av andra. Vi ska fortsätta arbeta för demokratiska värderingar, fredsbyggande och mänskliga rättigheter och vi ska stärka kontakten med våra likasinnade partner för en tryggare, hållbar, rättvisare och demokratisk värld.
Gå till innehållet