Hållbar utveckling: Norden och globalt

Hållbar utveckling betyder möjligheten för mänsklig utveckling inom ramarna för jordens bärkraft. Med hållbar utveckling avses utöver den miljömässiga dimensionen även social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030 är FN:s handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människor, planeten och välståndet. Dessa målsättningar bör styra de nordiska ländernas internationella verksamhet.
Norden vill bli den mest hållbara regionen i världen. Vi har resurser, know-how och teknik för att visa vägen framåt i den gröna omställningen på ett hållbart sätt med en realistisk tidsram och förnuftiga lösningar. Tillsammans kommer vi att på internationell nivå föra en dialog om och främja den globala ambitionsnivån för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. I takt med att klimatförändringarna accelererar förvärras deras effekter på sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Säkerhetsproblem i samband med klimatförändringar omfattar påverkan på mat-, vatten- och energiförsörjning, ökad konkurrens om naturresurser, förlust av försörjning, klimatrelaterade katastrofer och påtvingad migration och fördrivning. Det är de fattigaste som drabbas hårdast, men även de nordiska välfärdssystemen och ekonomierna påverkas av kriserna.
Nordiska rådet vill därför
  • arbeta för ett de nordiska länderna tillsammans tar en proaktiv roll i FN för att främja hållbar utveckling och Agenda 2030-målsättningar
  • att de nordiska länderna stärker samarbetet kring efterlevnaden av Parisavtalet, FN:s avtal om biologisk mångfald och kommande FN-avtal om plast.
  • arbeta för en gemensam nordisk röst i bekämpningen av global fattigdom och ojämlikhet genom att samarbeta närmare inom utvecklingspolitiken och bistånd – inklusive stöd till återuppbyggnaden av Ukraina.
  • att bästa praxis från Norden kommer andra till godo, och att vi har ett aktivt och sökande förhållningssätt till att lära av andra.
  • att nordiska länder proaktivt främjar den gröna omställningen på ett hållbart sätt, och påskyndar utvecklingen av ren och förnybar energi för att därmed bidra till att bekämpa klimatförändringar och förbättra försörjningssäkerheten.
  • att man främjar särskilda nordiska egenskaper i dialogen med andra internationella aktörer, bl.a. skogs- och havsnäringen och arbete mot antibiotikaresistens.
  • ge det arktiska området särskild uppmärksamhet och se till att världen känner dess särskilda sårbarhet inför klimatförändringarna.
  • att hålla en fungerande och konstruktiv dialog med Europaparlamentet om EU:s energi- och klimatpolitik och kräva konkreta och hållbara lösningar.
Gå till innehållet