Den regelbaserade världsordningen och den nordiska modellen

De nordiska ländernas internationella verksamhetsförutsättningar tryggas bäst inom ramarna för den regelbaserade världsordningen. De nordiska länderna bör göra det till sin främsta prioritet att engagera sig i arbetet för att försvara och förbättra en regelbaserad världsordning. De nordiska länderna bör arbeta för att förhindra krig och konflikter och satsa på fredsbevarande och stöd till sårbara områden.
Den nordiska välfärdsmodellen uppskattas allmänt som en av de nordiska ländernas viktigaste landvinningar. De nordiska länderna ligger i täten när det gäller olika välfärds- och lyckoindikatorer. Det är nära kopplat till att Norden präglas av en djup respekt för demokrati, rättsstaten, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Dessa värderingar är under stor press och Norden kan göra skillnad genom att alltid vara en tydlig röst som står upp för dessa värderingar. Norden är också den region i världen med lägst grad av korruption och högst grad av öppenhet och tillit. Detta är en viktig orsak till Nordens ekonomiska framgång.
Nordiska rådet vill därför
 • arbeta för att demokrati, rättsstaten, jämlikhet och mänskliga rättigheter alltid står högt på den internationella dagordningen. Norden ska vara i förarsätet när det gäller att bekämpa extremism, antidemokratiska åsikter, rasism och alla andra former av hat och diskriminering – även på digitala plattformar.
 • ge särskild uppmärksamhet till rättighetsfrågor kopplade till barn, kvinnor
  Samtidigt som  man är medveten om att det i vissa områden är pojkar och män som ligger efter.
  och deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, Hbtqi-teman, människor med funktionsnedsättning och ursprungsbefolkning.
 • arbeta för flickors och kvinnors självbestämmanderätt till abort.
 • lyfta fram yttrande- och pressfriheten och civilsamhällets roll som en förutsättning för framgångsrika och demokratiska samhällen samt främja åtgärder som stärker det demokratiska samtalet mellan medborgarna.
 • kräva att de nordiska regeringarna enat och målmedvetet arbetar för att stärka och reformera FN och andra multilaterala organisationer samt öka deras legitimitet och verksamhetsmöjligheter.
 • stödja demokratiska krafter i auktoritära länder och fortsätta dialogen med representanter för den demokratiska oppositionen i Ryssland och Belarus, däribland även fokus på fria medier.
 • upprätthålla och främja goda förhållanden med likasinnade länder, regioner och organisationer, t.ex. Baltiska församlingen, Västnordiska rådet, Östersjöparlamentarikerna (BSPC), Europaparlamentet, Beneluxparlamentet och Arktiska parlamentarikerkonferensen (CPAR) för att gemensamt stå upp för dessa grundläggande rättigheter.
 • fortsätta det interparlamentariska arbetet mellan utrikes- och EU-utskotten i Norden, samt det pågående arbetet med att främja nordiska synpunkter i EU-parlamentet, särskilt via nordiska ledamöter i EU-parlamentet.
 • bygga vidare på de transatlantiska relationerna och samarbetet med parlamenten i Storbritannien och Skottland, Tysklands förbundsdag och lantdagen i Schleswig-Holstein.
 • stärka de nordiska ländernas profil inom fredsförmedling och krishantering.
 • arbeta för att de ekonomiska och samhälleliga fördelarna med öppenhet och tillit ska göras mer kända samt bidra till ökad uppmärksamhet på de allvarliga samhälleliga konsekvenserna av korruption.
 • använda den nordiska samhällsmodellen aktivt för att promota Norden internationellt, och vara en pådrivare för att de nordiska regeringarna gör detsamma.
 • arbeta för att flera nordiska ambassader/utlandsbeskickningar samlokaliseras när så är ändamålsenligt. Förutom kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar kan detta bidra till ökad professionell samverkan och en starkare gemensam nordisk identitet och synlighet.
Gå till innehållet