Go to content

Om verktyget

Rättighetsbaserad analys för barn och unga (RBA) är ett stödverktyg för dig som arbetar inom eller på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Verktyget ska användas när du vil integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i dit arbete.
För att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv krävs att vi genomför analyser av hur barn och unga påverkas av vår verksamhet. Analysen ska vara rättighetsbaserad och ibland inkludera barn och ungas kunskap/erfarenheter och/eller åsikter.
Vad är en rättighetsbaserad analys
Det finns många olika varianter av det som kallas barnkonsekvensanalyser (child rights impact assessments). RBA-verktyget är skapat särskilt för Nordiska ministerrådet av experter på barnrättsfrågor och rådgivare inom det nordiska samarbetet utifrån att vi har en bred målgrupp av barn och unga mellan 0 – 25 år. Därmed är det inte en regelrätt eller standardiserad barnkonsekvensanalys. Analysen är inspirerad av FN:s barnrättskommittés skrivningar om barnkonsekvensanalyser samt skilda modeller för barnkonsekvensanalyser i Norden och Europa.
Vem kan göra en rättighetsbaserad analys
Chefer, seniorrådgivare/rådgivare, projektledare/medarbetare, kommunikatörer, koordinatörer/administratörer, personal inom service och IT samt konsulter. En RBA kan som princip genomföras av den ansvariga personen för saken/uppgiften/beslutet/projektet. Beroende på omfattning och närhet till barn och unga kan man ta hjälp av kollegor eller konsulter.
När ska jag göra en rättighetsbaserad analys
En RBA kan genomföras i många olika processer och på olika nivåer, till exempel vid beslutsfattande, framtagande av styrande dokument, mål och budget, i upphandling eller beställning av uppdrag, eller projektgenomförande. Vi rekommenderar att man främst gör en RBA innan genomförandet så att resultatet av analysen kan ligga till grund för det vidare arbetet. Man kan även använda en RBA under och efter genomförandet för att använda resultatet som ett pågående och framåtsyftande lärande.
Hur använder jag resultatet
När du fyllt i din RBA-formulär har du genomfört själva analysen och du kan spara den för vidare användning. Detta är ett bra underlag att ta med i ditt fortsatta arbete för att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv. Grundidén är alltså att du agerar utifrån din analys i ditt vidare arbete. Om analysen till exempel är en del av ett kommande beslut bör analysens resultat synas i beslutsunderlaget, eller bifogas som bilaga till beslutet i sin helhet. Analysen kan också vara grund för en diskussion eller beslut om olika vägval i till exempel upphandling/beställning av uppdrag, projekt eller inriktning på bidragsgivning. Det finns många olika sätt att omvandla analysen till handling, det är du som är ansvarig som är den som vet hur och när analysens resultat bäst kommer till användning.
Varför finns det flera olika formulär
För att analysen ska bli så användbar som möjligt för dig i ditt arbete finns det olika formulär som du kan använda beroende på hur ditt arbete ser ut. Om du till exempel ska involvera barn direkt i projektet behöver du analysera konsekvenserna av det innan du sätter igång. Det finns olika typer av verksamheter i Nordiska ministerrådet och inget formulär passar alla. Genom att svara på de tre inledande frågorna guidas du till det formulär som passar just det du vill analysera. 
Få en översikt över formulären: Läs mer
Barnrätts- och ungdomsperspektiv
Att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv handlar om att sätta sig in i och beakta hur olika barn och unga påverkas av de beslut och initiativ du tar.
Barnets bästa måste ligga till grund för alla beslut. Det innebär också att du ska inkludera barn och ungas kunskap och perspektiv i ditt arbete.
Med barn och unga menas här barn och unga mellan 0 – 25 år. Notera att barn mellan 0 – 18 år omfattas av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och ska beaktas särskilt utifrån rättigheterna i den.