Go to content

Bakgrund

Nordiska ministerrådets policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv beslutades av de nordiska samarbetsministrarna, MR-SAM, i juni 2020. Den anger riktningen för varför och hur Nordiska ministerrådet ska arbeta med tvärgående perspektiv. Integrering eller mainstreaming av dessa perspektiv är en förutsättning för att nå Vår vision 2030 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.
Policyn lyfter fram vikten av att alla sektorer och institutioner inom Nordiska ministerrådet ska ”utföra konsekvensanalyser och formulera resultat- och verksamhetsmål som kan användas i det egna arbetet utifrån hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv”.
RBA-verktyget är framtaget som ett stöd för att genomföra konsekvensanalyser i enlighet med policyn och bidra till att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådet. Det har utvecklats under perioden 2021 – 2023 särskilt för Nordiska ministerrådet av experter på barnrättsfrågor och rådgivare inom det nordiska samarbetet. Det är inspirerat av FN:s barnrättskommittés skrivningar om barnkonsekvensanalyser samt skilda modeller för barnkonsekvensanalyser i Norden och Europa. Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, som bland annat arbetar med att stödja Nordiska ministerrådets arbete med att integrera barnrätts- och ungdomsperspektiv, har finansierat framtagandet av verktyget.
Få en översikt över fler resurser och mer information om integrering av tvärgående perspektiv:
Läs mer