Go to content

SAMMANFATTNING

En nordisk approach till den demokratiska debatten i Big Tech-eran: Rekommendationer från den nordiska tankesmedjan för teknik och demokrati

Online-plattformar från Big Tech-företag som Facebook, YouTube, Instagram, TikTok och Twitter har kommit att utgöra en väsentlig del av den demokratiska infrastrukturen. De gör det möjligt för människor över hela världen att komma i kontakt med varandra, för nya gemenskaper att uppstå och de utgör en populär källa till information. Trots all deras positiva potential kan online-plattformar och deras algoritmstyrda funktioner ändå orsaka allvarlig skada på våra demokratier och den offentliga debatten.
Hatpropaganda på online-plattformar kan leda till att vissa grupper i samhället drar sig tillbaka från den offentliga debatten, och spridningen av miss- och des information hotar en öppen, transparent och saklig demokratisk debatt och kan leda till polarisering. Man vet att moderering av innehåll knappt förekommer på mindre språk, så som  de nordiska, och det finns därför ett större behov av att fokusera på dessa problem, särskilt för utsatta grupper som till exempel barn och unga. Eftersom offentlig tillsyn och transparens ofta aktivt motarbetas av plattformarna själva kommer det mesta av vår kunskap om hur dessa plattformar fungerar  från tidigare anställda i dessa företag.
Vår vision för Norden är att det ska vara en enad  tech-demokratisk region, där invånarna kan bidra till  en öppen och välinformerad offentlig debatt i olika offentliga rum; en region med noggrann  offentligtillsyn  över den demokratiska infrastrukturen så att våra  redan starka offentliga sfärer blir än mer motståndskraftiga. . De nordiska länderna har liknande kulturer och en lång tradition av demokratiska värderingar. Detta ger oss möjlighet att stärka våra demokratier även när de i allt högre grad äger rum på nätet.
Digitalisering.png

Vision för nordisk demokratisk debatt i Big Tech-eran

Vi vill att Norden ska fortsätta att ha hälsosamma och levande demokratiska debatter. För detta syfte har vi följande vision:
1. Vi vill att de nordiska länderna ska vara en enad tech-demokratisk region
2. Vi vill att de nordiska länderna ska ha aktiva och digitalt kunniga invånare  
3. Vi vill att de nordiska länderna ska ha tillgång till mångfaldiga och trovärdiga digitala plattformar och gemenskaper
4. Vi vill att de nordiska länderna ska ha öppna och välinformerade offentliga debatter
5. Vi vill att de nordiska länderna ska ha en vaksam och välinformerad tillsyn över Big Tech-plattformar

Rekommendationer för den nordiska demokratiska debatten i Big Tech-eran

Tillsammans bör de nordiska länderna utgöra en drivkraft för en mer kraftfull och transparent approach när det gäller hur vi låter Big Tech påverka samhällen och demokratier i Norden, Europa och globalt. Den nordiska tankesmedjan för teknik och demokrati föreslår följande nordiska rekommendationer för att skydda och stärka den demokratiska debatten i eran av tech-jättar:Vi rekommenderar att de nordiska regeringarna etablerar ett nordiskt centrum för teknik och demokrati för att stödja genomdrivandet av europeisk teknikreglering.
Vi rekommenderar att de nordiska länderna skyddar barns och ungdomars välbefinnande och säkerhet online, genom att ställa krav på åldersverifiering och särskilda föräldrafunktioner, samt arbetar för att invånarna kan ha ökad kontroll  
Vi rekommenderar att de nordiska länderna etablerar ett online-center för utbyte av digital kunskap och för att ge stöd till lärare.
Vi rekommenderar att de nordiska länderna utvecklar och testar strategier för att stödja de volontärer som banar vägen för online-forum där demokratisk debatt kan äga rum.
Vi rekommenderar att de nordiska länderna främjar skapande och implementering av teknik som stöder öppen digital offentlig debatt som kan utgöra  alternativ till de stora online-plattformarna.
Vi rekommenderar att nordiska public service-medier ges ett starkt digitalt mandat för online-närvaro, skapande av innehåll och utveckling av plattformar för demokratisk debatt online. 
Vi rekommenderar att de nordiska länderna ökar stödet till oberoende organisationer för faktakontroll som garanterar expertis när det gäller att bekämpa spridningen av miss- och desinformation.
Vi rekommenderar att de nordiska länderna arbetar för bättre moderering av innehåll i Norden samt för ökad transparens kring modereringsmetoder för att säkerställa transparent och högkvalitativ moderering i Norden.
Vi rekommenderar att de nordiska länderna skapar en tillfällig nordisk arbetsgrupp för att undersöka åtgärder för att motarbeta de risker för demokrati som desinformation från artificiell intelligens ger upphov till.
Vi rekommenderar att de nordiska länderna stöder tillgång till plattformsdata och -algoritmer för oberoende forskare genom att etablera ett kontor för att stödja nordiska aktörers tillgång till plattformsdata och vägleda forskare i deras ansökningsprocesser.
Vi rekommenderar att Nordiska ministerrådet för kultur vartannat år utfärdar en  rapport om de nordiska digitala demokratiernas tillstånd, som kan ligga till grund för debatter om hur vi kan stärka våra samhällen och demokratiska debatter i den digitala eran.

Billede1.jpg

Om den nordiska tankesmedjan för teknik och demokrati

Under 2021 beslutade Nordiska ministerrådet för kultur att etablera den nordiska tankesmedjan för teknik och demokrati för att diskutera sociala mediers och Big Techs ökade inflytande över den demokratiska debatten i de nordiska länderna, och för att rekommendera möjliga politiska åtgärder för att skydda och stärka den nordiska digitala demokratin.
Tankesmedjan tillsattes i maj 2022 och består av 13 medlemmar från hela Norden.Kulturministeriet i Danmark har agerat sekretariat till tankesmedjan.
 • Tobias Bornakke (ordförande), Danmark
 • Anja Bechmann, Danmark
 • Bente Kalsnes, Norge
 • Carl Heath, Sverige
 • Elfa Ýr Gylfadóttir, Island
 • Fredrik Granlund, Åland
 • Hanna Haaslahti, Finland
 • Jákup Brúsá, Färöarna
 • Martin Holmberg, Sverige
 • Minna Aslama Horowitz, Finland
 • Signe Ravn-Højgaard, Grönland
 • Sumaya Jirde Ali, Norge
 • Thorgeir Ólafsson, Island

"Den stora frågan är inte längre om vi behöver mer demokratisk kontroll på tech-jättarna. Frågan är hur och hur snabbt”

Tobias Bornakke, ordförande