Go to content

1. Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeen käynnisti Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry. Hanke sai alkunsa havainnosta, jonka mukaan meillä Suomessa ei ole kovinkaan kattavaa tilannekuvaa eikä myöskään tietoa siitä, miten nuorisojärjestöjen toiminnan tehokkuutta on käytännössä lähestytty muissa Pohjoismaissa. Käsityksemme mukaan vastaavaa tietoa ei ole myöskään muissa maissa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käydään yhä enemmän keskustelua toiminnan vaikutuksista, tehokkuudesta ja tuloksista, myös nuorisojärjestöjen toiminnan kohdalla. Pidimme erityisen hyödyllisenä muodostaa kattava tilannekuva siitä, miten nuorisojärjestöt eri Pohjoismaissa suhtautuvat toimintansa arviointiin ja laadun seurantaan ja mitkä käytännöt ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Hanketta edeltävän selvityksen aikana emme löytäneet näyttöä siitä, että aihetta olisi tutkittu kovinkaan perusteellisesti ennen tätä tai että aiempia tutkimuksia olisi koottu yhteen kirjallisuuskatsauksen muodossa.
Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kunkin Pohjoismaan hyvät käytännöt nuorisojärjestöjen arviointiin ja laadun seurantaan. Hankkeessa tuotettiin tietoa hyvistä käytännöistä ja muodostettiin tilannekuva nuorisojärjestöjen toiminnan vaikutusten arvioinnista eri Pohjoismaissa. Hyvät käytännöt tarjoavat nuorisojärjestöille hyviä ehdotuksia toiminnan laadun parantamiseksi, kun taas laajempi tilannekuva tuottaa lisäarvoa erityisesti julkishallinnolle. 
Allianssi haluaa vilpittömästi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan Ruotsissa (Fryshuset), Norjassa (LNU) ja Tanskassa (DUF) sekä jokaista henkilöä ja järjestöä, joka käytti aikaansa vastatakseen haastattelukysymyksiin. Suuri kiitos nuorisotutkijoillemme Nuorisotutkimusseura ry:stä, jotka tekivät valtavan työn taustaselvitysten, haastattelujen ja raporttien kirjoittamisen kanssa. Olemme myös kiitollisia kaikille valtakunnallisen työryhmämme jäsenille, jotka tukivat meitä alusta saakka. Lopuksi haluamme osoittaa kiitoksemme Pohjoismaiden ministerineuvostolle hankkeen taloudellisesta tuesta.